Podanie o duplikat świadectwa

Pobierz

Opłata ta wynosi 26,00 zł.. Nr konta: 95 8363 2293 2000 0001 *) niepotrzebne skreślić Podobne dokumenty.. Możecie więc złożyć go zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej!. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Krzysztof Szefer Created Date: 8/21/2015 8:19:53 AMDuplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., poz. 1700 - § 24.1.. Pamiętajcie jednak o tym, że okres, w którym powinien zostać wydany Wam taki duplikat, również nie został określony według przepisów.Podanie o duplikat świadectwa szkolnego - Zespół Szkół Energetycznych (Technikum nr 13, Branżowa Szkoła I stopnia nr 10) LOGOWANIE DO GPE Zespół Szkół Energetycznych Technikum nr 13 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10.. Przy odbieraniu d u p l i k a t u świadectwa należy legitymować się dokumentem tożsamości, w celu weryfikacji danych osobowych.. Menu główne.. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego / dyplomu.Powinni zatem Państwo wydać pracownikowi duplikat najszybciej, jak to możliwe, bez zbędnej zwłoki.. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 5108 9037 w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za duplikat świadectwa szkolnego; imię i nazwisko wnioskodawcy.Wniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony..

świadectwa.

Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o .Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego dyplomu.. Dotyczy utraty następujących oryginałów: zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego/maturalnego Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego / maturalnego.. Nie ma też przeszkód, aby posłużyć się terminami odnoszącymi się do wydawania świadectwa pracy, ale nie jest to wymóg bezwzględny.. Duplikat musi być sporządzony na odpowiednim poddrukuSprawdź, jak przygotować duplikat i jakie warunki musi on spełniać./ podpis osoby składaj ącej wniosek / Zał ącznik: Dowód wniesienia opłaty - wpłatę nale ży dokona ć na koto bankowe: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, os..

... opłata za duplikat świadectwa/dyplomu 26 PLN GBS w Gorzowie Wlkp.

GPE Pokaż/ukryj menu.. Wniosek o wystawienie d u p l i k a t u składa i duplikat odbiera osoba , na którą dokument jest wystawiony.. Potwierdzam odbiór duplikatu legitymacji szkolnejZwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa / dyplomu* .. (podpis osoby składającej wniosek) Potwierdzenie wniesienia opłaty proszę dołączyć do wniosku.. naDuplikat wydaje się w ciągu 4 tygodni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje.. Sytuacje losowe mogą spowodować, że były pracownik utraci oryginał świadectwa pracy.Duplikat świadectwa/dyplomu .. Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa będą zwolnione z opłaty za wydanie duplikatu zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.poz .NBP O/Okręgowy w Łodzi 65 3100 0000.. Szkolne 26, 31-977 Kraków 29 W tytule (opłata za duplikat świadectwa imi ę i nazwisko)Kodeks pracy nie określa w sposób jednoznaczny formy złożenia podania o duplikat świadectwa pracy.. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

26 zł (za jeden duplikat) na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Łodzi lub przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.W określonych przypadkach dyrektor zobligowany jest do wydania duplikatu świadectwa szkolnego.. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za duplikat, imię i nazwisko, na które został wydany duplikat.. Kuratorium Oświaty w Łodzi wydaje duplikaty świadectw i dyplomów tylko tych szkół, które zostały zlikwidowane, a dokumenty są przechowywane w archiwum naszego Urzędu.Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.. Strona główna .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA PRACY Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa pracy za okres zatrudnienia w FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp.. Opłatę za wydanie duplikatu w wysokości 26 z .1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. [doc] wniosek o duplikat/zaświadczenie [pdf] wzór wypełnienia wniosku o wydanie duplikatu/zaświadczeniaPodanie numeru telefonu do kontaktu jest dobrowolne..

Za każdy d u p l i k a t świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.. Po wydaniu wnioskowanego duplikatu Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie przechowywać niniejszy wniosek wraz z kopią wydanego duplikatu w wersji papierowej przez 5 lat, po czym zostanie on .Wniosek o wystawienie świadectwa pracy/duplikatu świadectwa pracy* Proszę o wystawienie świadectwa pracy/duplikatu świadectwa pracy* z oraz druku Rp-7* za okres pracy w Uniwersytecie Wrocławskim .WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Proszę o wydanie duplikatu1: zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego świadectwa dojrzałości odpisu świadectwa dojrzałości aneksu do świadectwa dojrzałości odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości (podpis osoby składającej wniosek) Opłatę w wysokości 26 zł należy wpłacić w sekretariacie szkoły.. należy wnieść kwotę równą opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu w wysokości .. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:Oświadczam, że ……………………………………………………………………….……….. (proszę wskazać co stało się z oryginałem świadectwa / dyplomu) Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego1, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.wzór podania jak napisać podanie duplikat świadectwa podanie do dyrektora szkoły Podanie o wydanie duplikatu świadectwa wzór podania o duplikat świadectwa Treść zweryfikowana i sprawdzona Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa lub dyplomu.. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. Z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kościuszki 51b od ………………………………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt