Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami

Pobierz

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z .Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej .. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. nr 88 poz. 553 ze zm.)Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 27 .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Data urodzenia.. (adres zamieszkania) Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im.. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 kc).. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

(adres zamieszkania rodziców) ... najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

rodzicom mającym .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA Niniejszym oświadczam, iż znajdujące się pod moją opieką dziecko ……………………………………….……………………….. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonanie- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem.. gen. Tadeusza "Bora" Komorowskiego w Grudziądzu Oświadczam, że moje dziecko: .. imię i nazwisko dzieckaOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 6 .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u .W zgłoszeniu rodzice wypełniają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka Jak podkreśla Joanna Dębek, rzecznik prasowy MEN, o przyjęciu dziecka do publicznej szkoły decyduje dyrektor, przy czym.OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA ..

(imię i nazwisko dziecka) zamieszkuje wraz ze mną pod wyżej wskazanym adresem.

osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.. Kodeks Cywilny (Dz.U.. zm.) "Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego zOświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka .. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.. Jeżeli dziecko nie .OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym Oświadczam, że moje dziecko: .. (imię i nazwisko dziecka) urodzone .. w ., PESEL…………………Oświadczenie o miejscu zameldowania i zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym Oświadczam, że moje dziecko: .. Miejscem zamieszkania .Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata Oświadczam, że moje dziecko: ..

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. (imię i nazwisko dziecka) data i miejsce urodzenia ……………………………….. PESEL ………………………………….. zamieszkuje od ………………………………………………………….. wraz ze mną pod adresem:Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 kc).Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi Imię i nazwisko dziecka .. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u .o miejscu zamieszkania dziecka Świadom odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.. Nr 16, poz. 93 z późn.. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26, 27, 28Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi Imię i nazwisko dziecka .Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 20 .. zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu .. u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa..

Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Oświadczamy, że wraz z dzieckiem zamieszkujemy w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 74 w Szczecinie.. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 kc).. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia2.Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie Szkoły Podstawowej w Alwerni .. rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.. .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA Z godnie z art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.. Oświadczam, że: uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.rodzicielskiej.. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom .Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko ………………………………………………….. faktycznym.. Oświadczam/y*, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata Oświadczam, że moje dziecko: .. imię i nazwisko dziecka zamieszkuje* wraz ze mną pod wskazanym niżej adresem: ulica .. nr domu .. nr lokalu .OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA RODZICÓW .. .zamieszkuje wraz ze mną pod wyżej wskazanym adresem.. Jeżeli dziecko nie przebywa staleOŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA Świadom odpowiedzialno ści karnej przewidzianej art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każdy rodzic ma zarówno obowiązek, jak i uprawnienie do jej wykonywania - mówi Prawo.pl adwokat Klaudia Dzieweczyńska z Kancelarii Sommerrey & Partners - Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie.. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt