Protokół odbioru dostawy

Pobierz

Działając na mocy § 2 ust.. Sporządzony w dniu .2020 roku, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór dostawy kawy i herbaty,ZAŁĄCZNIK NR 3.. 2425 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. 701 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).. 2401 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY/USŁUGI.. 905 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).. Dostawę przyjęto bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami *PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI.. PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Załącznik nr 3 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY …………………….……….……….. ……………………….…….……….. 1. protokół odbioru dostawy - Wyszukiwanie - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych - 2018-01-01 do 2021protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Działaj ąc na mocy umowy z dnia …….. .……… pomi ędzy Polsk ą Agencj ą Informacji i Inwestycji S.A., a ……………………….. .…………….. PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Załącznik nr 3 do umowy PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY …………………….……….………..

umowy dostawy nr ………………..

Sporządzony w dniu .. roku, w siedzibie Urzędu Statystycznego w Gdańsku, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór dostawyPROTOKÓŁ ODBIORU.. 2416 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. 5 umowy nr DZ-2501/56/17/… z dnia ……….. r., której przedmiotem jest dostawa wraz z wymianą i instalacją modułu do systemu oczyszczania wody ELIX 70 zlokalizowanego na terenieprotokół odbioru dostawy w Orzeczeniach Sądów Okręgowych.. 145 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach Urzędu Zamówień Publicznych.. Miejsce dokonania odbioru: Data dokonania odbioru: Ze strony Wykonawcy: (nazwa i adres) (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony Zamawiającego: (nazwa i adres) Komisja w składzie:WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU.. 2460 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. protokół odbioru dostawy - Wyszukiwanie - Wyszukiwarka wyroków w Zamówieniach Publicznych - 2018-01-01 do 2021protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Zamawiający.PROTOKÓŁ ODBIORU wzór Protokół sporz ądzono dnia: ……………………………..

Data dokonania odbioru: ___________________.

W dniu __.__.____, w obecności przedstawiciela/li* Zamawiającego w osobie/ach*: Przedstawiciela/li* Wykonawcy w osobie/ach*: przeprowadzono odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy: Lp.. 68 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo.. Ze strony Wykonawcy: (nazwa i adres) (imię i nazwisko osoby upoważnionej) Ze strony Zamawiającego:PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr .. z dnia .. jest: Lp.. Odbioru dokonali: 1.PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY Protokół sporządzono dnia …………………………….. Uwagi Zamawiaj ącego/Wykonawcy: .. 700 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych (pzp).. Strony potwierdzaj ą wykonanie i odebranie: .. CZĘŚĆ NR I / II* ZAMÓWIENIA.. i potwierdzam całkowitą zgodność z Zamówieniem wymienionym w nagłówku Protokołu.. 2435 orzeczeń dotyczących ustawy Prawo .protokół odbioru dostawy w Orzeczeniach KIO, SO, UZP, ETS, TSUE, SN, SA, NSA, GKO, Prasa, ZA, Forum, Inne oraz Prawo..

Miejsce dokonania odbioru: ___________________.

Termin realizacji umowy:___________________..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt