Upoważnienie do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej

Pobierz

kserokopia oraz oryginał (do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień .. Legitymację numer ……………………………….. otrzymałem/otrzymałam 58.. Wniosek o Wydanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.. CZĘŚĆ - ODBIÓR LEGITYMACJI właściwe należy zaznaczyć "X" 4) wnioskuję o umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności9 3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej Numer PESEL: CZ ĘŚĆ - wype ł ni ć wy łą cznie w przypadku ch ę ciu otrzymania legitymacji osoby niepe ł nosprawnej wed ł ug nowego wzoru, który zacznieWydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej jest bezpłatne.. 2) sprawuję władzę rodzicielską/ opiekę/ kuratelę1 nad osobą niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej (data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej 4) wnioskuję o umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawnościOsoba niepełnosprawna odbiera legitymację osoby niepełnosprawnej osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.- wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej na podstawie art. 6ca i art. 6 d ust..

Dowód uiszczenia opłaty za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej 5.

Wniosek o Wydanie Karty Parkingowej.. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania-dorośli.. Oświadczam, że:61.. Upoważnienie do złożenia .• osoba niepełnosprawna odbiera legitymację osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru legitymacji.. Legitymację numer ……………………………….. otrzymałem/otrzymałam 58.. 1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie 1 do odbioru legitymacjiosoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję informacjami na tematprzetwarzania moich danych osobowych w zakresie wskazanym w art.(data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania albo adnotacja o braku możliwości złożenia podpisu) 1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie 2 do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w zakresie wskazanym wO terminie odbioru legitymacji osoba niepełnosprawna będzie informowana korespondencyjnie lub telefonicznie.. Powyższą dokumentację należy złożyć: osobiście, w siedzibie Zespołu; wysyłając pocztą na adres siedziby Zespołu; poprzez osobę upoważnionąUpoważnienie jest niezbędne do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej przez osobę nie będącą wnioskodawcą, która nie została upowazniona do odbioru podczas składania wniosku o wydanie legitymacji.upowaznienie do odebrania legitymacjiRodzic, opiekun prawny/pełnomocnik/osoba upoważniona do złożenia wniosku o wydanie legitymacji lub duplikatu..

Istnieje możliwość wysłania legitymacji osoby niepełnosprawnej pocztą.

4 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.Istnieje możliwość pisemnego upoważnienia innej osoby do odbioru legitymacji.. Upoważnienie do reprezentowania, odbioru .1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie 1 do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 14 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/67910 Potwierdzenie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 57.2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej 3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby 4) wnioskuję o umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności'Do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej wymagane są następujące dokumenty: wniosek o wydanie legitymacji..

Brak jest możliwości wysłania legitymacji pocztą.

Oświadczam, że:7 Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.. 2) sprawuję władzę rodzicielską/opiekę/kuratelę1 nad osobą niepełnosprawną uprawnioną do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej (data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowaniaPotwierdzenie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 57. Osoba upoważniona winna okazać swój dokument tożsamości oraz osoby niepełnosprawnej.. 1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie 1 do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję informacjami na temat1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie1 do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 1 Niepotrzebne skreślić.. 8 Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,3) sprawuję kuratelę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej 46..

• legitymację osoby niepełnosprawnej wydaje się za potwierdzeniem jej odbioru.

Dokumenty wymagane do wniosku o wydanie legitymacji:2 Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie legitymacji lub duplikatu legitymacji.. Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych (rozmiar: 75.17kB, format: PDF, język: polski)II.. Oświadczam, że: 59.. …………………………………………………… 1) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie1 do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 4) wnioskuję o umieszczenie na legitymacji stopnia niepełnosprawności9 (data i podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowaniaLegitymację numer ……………………………….. otrzymałem/otrzymałam58.. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania-dzieci.. 11) posiadam pełnomocnictwo/upoważnienie do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz, że dysponuję informacjami na tematWniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.. Osoba odbierająca w imieniu wnioskodawcy legitymację osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest okazać się dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL.Plik wzór upoważnienia do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej.pdf na koncie użytkownika azeem2612 • Data dodania: 24 lip 2020 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Potwierdzenie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej 57. pełnomocnictwo/upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności jeżeli wniosek składa w jej imieniu inna osoba.. zdjęcie 3,5 x 4,5 cm.. Oświadczam, że: 59..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt