Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej

Pobierz

Niestety zgubiłam legitymację studencką chyba na sylwestrze i teraz mam problem.. z późn.. Za wydanie duplikatu legitymacji uiściłem/am opłatę w wysokości _____ na konto 98 2030 3930 / w kasie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie*.. Podanie o IOS.. uległa: zniszczeniu zagubieniu kradzieży * W przypadku odnalezienia w/w dokumentu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia go do dziekanatu Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania.. 4 i art. 198b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Oswiadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej Author: Pawe Created Date: 1/23/2011 7:20:31 PM .Studenci składający dokumenty wraz pracą dyplomową do swojego dziekanatu, proszeni są (w różny sposób) o zwrócenie również posiadanej legitymacji studenckiej.. Wniosek o wydanie legitymacji (duplikatu legitymacji) studenckiej .Ogłoszenie o zagubieniu legitymacji studenckiej.. wzór rezygnacji ze studiów.. Podanie o powtarzanie semestru.. Jest ono wzmożone szczególnie wśród osób uczących się na ostatnim roku, które po obronie dyplomu muszą oddać do dziekanatu dokumenty potwierdzające .OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI Oświadczam, że legitymacja studencka nr ………………………….. uległa: zniszczeniu przypadku odnalezienia w/w dokumentu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia go do dziekanatu Wydziału ………………………………….. Jestem świadoma/y, iż ponoszę pełną odpowiedzialność** za zgodność treści złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym.OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LEGITYMACJI STUDENCKIEJ Legitymacja studencka, którą student otrzymuje po immatrykulacji w formie papierowej lub elektronicznej, jest dokumentem poświadczającym status studenta.W związku z tym popularne wśród studentów stało się wypełnianie oświadczenia o zgubieniu legitymacji studenckiej, co pozwala im korzystać z ulg do czasu wygaśnięcia dokumentu..

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej.

oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (tj. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r.. ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.. Jestem świadomy/a* pełnej odpowiedzialności karnej 1 za złożenie fałszywego oświadczenia.. z późn.. "Kto składając zeznanie maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub innym post ępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawd ę lub zataja prawd ę podlega karze pozbawienia wolno .OŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI.. 2 do Regulaminu antyplagiatowego) Podanie 16: Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej Podanie 17: Zgoda (oświadczenie) na udostępnienie pracy dyplomowej Zał nr 1 Zarządzenie 76/2012 Podanie 18: Podanie o duplikat indeksu .OŚWIADCZENIE O UTRACIE .. Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej.. Podanie o IPS.. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej wynosi 33,00 zł i można ją wnieść w Kwesturze Uczelni.Wzory podań - druki do pobrania: Oświadczenie o rezygnacji ze studiów.. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przebiegu dokumentacji studiów: "W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni..

Podanie o duplikat legitymacji studenckiej.

data złożenia oświadczenia czytelny podpis studenta/doktorantaZałącznik 2. .. Podanie o wznowienie studiów.. Obrona dyplomu, a legitymacja studenckaWyższej Szkoły Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.. Jestem świadoma/y, iż ponoszę pełną odpowiedzialność .Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej .. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (tj. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r.. odwołanie od decyzji Dziekana.. (tj. Dz. U. Nr .załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 4/2019 z 28 lutego 2019 r. Gdańsk, dnia .. Imię i nazwisko studenta /doktorantaZatem legitymacje, których ważność na mocy ww.. Podanie o przywrócenie terminu egzaminu.. (w załączeniu dokument potwierdzający wpłatę).oświadczenie zło żone pod rygorem odpowiedzialno ści za fałszywe zeznania (tj. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r.. z późn.. "Oświadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej: wzorzec_ocen_przepisanych.pdf: Wzorzec ocen przepisanych (uznanie dorobku) wzorzec_ocen_przepisanych_pustych: Wzorzec ocen przepisanych - pusty (uznanie dorobku) oswiad_p_kier: Oświadczenie o podstawowym kierunku i legitymacji studenckiej: wniosek_legW związku z powyższym, proszę o unieważnienie utraconej legitymacji..

Oświadczenie o zgubieniu legitymacji studenckiej, by zachować ulgi.

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.. .Student składa w Dziekanacie oświadczenie o zagubieniu legitymacji oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.. Jednocześnie oświadczam, iż powodem złożenia wniosku jest: zniszczenie zagubienie kradzież brak miejsca na hologram zmiana danych osobowychOświadczenie studenta o samodzielności: Podanie 15: Protokół do raportu z kontroli pracy dyplomowej (zał.. Do wniosku dołącza dowód wpłaty za wydanie duplikatu.. rose21 Świeżo zarejestrowany.. Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej .zniszczeniu zagubieniu kradzieży* .. na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (tj. Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r.. Podanie o egzamin komisyjny.. Liczba postów: 1 1 Dołączył: Jan 2013 #1.. Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej .. zniszczeniu zagubieniu kradzieży* W przypadku odnalezienia w/w dokumentu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia go do dziekanatu Wydziału Promocji Zdrowia.. Hej Mógłby mi ktoś z Was napisać takie przykładowe ogłoszenie o zagubieniu legitymacji studenckiej?. Oświadczenie o zagubieniu dokumentu uprawniającego do korzystania z .1 / wymianie elektronicznej legitymacji studenckiej Nazwisko .Student składa w Dziekanacie oświadczenie o zagubieniu legitymacji oraz wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej..

...Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.

W końcu każdemu się to może zdarzyć, a dziekanat nie może podważyć składanej deklaracji.. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji studenckiej wynosi 33,00 zł i można ją wnieść w Kwesturze Uczelni.. Podanie o warunkowy wpis.. Podanie o ITRZ.. Podanie o zwrot nadpłaty.. Podanie o przedłużenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.. Posted in: StudiaOświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (PDF) Oświadczenie numer konta (PDF) Podanie o przyjęcie na studia wyższe WSWMiR (PDF) Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji / Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej.. Do wniosku dołącza dowód wpłaty za wydanie duplikatu.. przepisów ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.. Często dziekanaty warunkują możliwość złożenia pracy dyplomowej od zwrotu legitymacji z naklejką studencką ELS.O Ś W I A D C Z E N I E o utracie legitymacji studenckiej Zgodnie z § 7 ust.. Oświadczam, że elektroniczna legitymacja studencka uległa: zniszczeniu zagubieniu kradzieży** W związku z powyższym, proszę o unieważnienie utraconej elektronicznej legitymacji studenckiej.Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej.. Uczelnie wyższe od lat zmagają się ze zjawiskiem składania przez studentów deklaracji o zgubieniu legitymacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt