Uam wniosek o powtarzanie przedmiotu

Pobierz

Wniosek do dziekana.. Wydział Neofilologii: zajęcia z praktycznej znajomości języka 300,-każdy pozostały przedmiot 200,-10.. Przy powtarzaniu przedmiotu rocznego, student jest zobowiązany powtórzyć tylko formę zajęć dydaktycznych danego semestru, z których uzyskał deficyt punktów ECTS.. W 2017 r. uczelnia obchodziła 70-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim.3.. Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis, bądź też: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru.. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnegoOstateczny termin składania wniosków o powtarzanie przedmiotu zgodnie z regulaminem studiów pkt 5 § 36 (Wniosek o powtarzanie przedmiotu student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej) przypada na dzień 14 października 2015 roku (z wyjątkiem osób ze zgodą na przedłużenie sesji egzaminacyjnej).Powtórzenie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym.. wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie ostatniego roku studiów w zw. z COVID-19.. wniosek o powtarzanie modułu (przedmiotu) student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej, moduł (przedmiot) już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi, moduł (przedmiot) powtarzany musi być zaliczony w następnym roku akademickim w pełnym zakresiewniosek o powtarzanie przedmiotu; wniosek o zwrot wpłaty za studia/opłaty administracyjnej - dokument xlsx do wypełnienia w arkuszu kalkulacyjnym, np. Excel; wniosek o zwrot wpłaty za studia/opłaty administracyjnej (w przypadku wpłat dokonywanych przez różne osoby) - dokument xlsx do wypełnienia w arkuszu kalkulacyjnym, np. Excelo powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym: o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym: 3: o zezwolenia na powtarzanie semestru: o zezwolenia na powtarzanie semestru: 4: o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej: ..

Wniosek o powtarzanie przedmiotów i semestru doc. 4.

Podanie o powtarzanie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym (tzw. warunek) a) Student może złożyć wniosek najpóźniej 7 dni po datach ogłoszonych w kalendarium WNS b) Student może wnioskować o powtarzanie nie więcej niż 3 przedmiotów c) Jeden przedmiot można powtarzać tylko raz.Powtarzanie przedmiotów.. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w KaliszuWniosek o uwzglednienie zaliczenia przedmiotu zrealizowanego na innej uczelni/kierunku; .. Wydział Anglistyki UAM, Kolegium Heliodora Święcickiego, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, tel.. Semestru pierwszego nie można powtarzać.Wniosek o powtarzanie przedmiotu [doc, 27.50 kB] Wniosek o powtarzanie semestru [doc, 25.50 kB] Wniosek o powtarzanie zajęć z wpisem warunkowym [doc, 26.00 kB] Wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia sesji [doc, 27.00 kB] Wniosek o przeniesienie na inny kierunek [docx, 29.29 kB] Wniosek o przesłanie dyplomu [doc, 24.00 kB] .. Od kiedy można składać wnioski o powtarzanie przedmiotu drogą elektroniczną?. Czy mogę go przepisać?. (28.5 KB) Wniosek o indywidualną organizację studiów załącznik 2 Obowiązujący.4 przekracza trzy..

Wniosek o dopisanie do grupy zajęciowej przedmiotu.

Podanie o wydanie odpisu dyplomu w wersji angielskiej.. Oświadczenie o miejscu realizacji przedmiotu fakultatywnego (inne Wydziały UAM)Władze UAM proszą wszystkich o każdorazowe rozważenie celowości wizyty na Wydziale lub w Rektoracie.. Opłata zaREGULAMIN STUDIÓW §14 •ust.. 3: Powtarzanie roku nie jest dopuszczalne w przypadku braku zaliczenia pierwszego roku studiów.Przed upływem terminu zaliczenia roku studiów, nie jest dopuszczalne powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku studiów.. Proszę nie zapominać o wpisaniu o jaki przedmiot ma być powtórzony!zaległość nastąpiła.. za 1 ECTS i wymagana jest dopiero w semestrze, w którym będzie realizowane powtarzanie przedmiotu.. •ust.. Wniosek o reaktywację doc. 10.. Wniosek trzeba złożyć do 15 listopada (przedmioty całoroczne) lub do 15 marca (przedmioty w semestrze letnim).. Wniosek o komisyjny egzamin doc. 7.. Wydział Nauk Społecznych: 200,-9.. Podanie nie dotyczy studentów ostatnich lat studiów, którzy składają podanie o powtarzanie roku w wersji "papierowej".. przedmiot już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi.Poniższe pisma należy złożyć w sekretariacie właściwym dla danego kierunku studiów: wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów - rezygnacja przed 1 października..

Stawka za powtarzanie 1 godziny modułu wynosi 8 zł.

Moduł podań -instr-dla-studenta-dluga.. Wniosek o zaliczanie awansem doc. 8.. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) - jeden z najlepszych polskich uniwersytetów, oferujący studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe.Druki do pobrania i instrukcje składania wniosków.. Wniosek o indywidualną organizację studiów załącznik 1. w jednym roku akademickim nie można wnioskować o powtarzanie więcej niż trzech przedmiotów.. Wniosek o dopisanie do grupy zajęciowej przedmiotu.. Wydział Neofilologii UAM, al.. Wniosek o indywidualną organizację studiów załącznik 2.. Wniosek o komisyjne zaliczenie doc. 5.. 1 i 4 student zobowiązanyjestPowtarzanie tego samego przedmiotu jest uprawnieniem jednorazowym.. Należy stworzyć w systemie USOSweb formularz elektroniczny wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnić go, zarejestrować, a następnie przesłać .przedmiot bez zajęć laboratoryjnych 200,-przedmiot obejmujący zajęcia laboratoryjne 300,-powtarzanie zajęć terenowych 300,-8.. Odpowiedź: Tak, jeśli syllabus (program nauki danego przedmiotu) obu przedmiotów zgadza się w co najmniej 80%.. PODANIE O POWTARZANIE PRZEDMIOTU (dla studentów I roku) - do pobrania.. 4.Opłata za powtarzany przedmiot wynosi 130 zł.. (208.8 KB) Wniosek o indywidualną organizację studiów załącznik 1 Obowiązujący..

Wniosek o zaliczenie przedmiotu zrealizowanego na innej uczelni doc. 9.

Niepodległości 4, 61-874 Poznań .Uniwersytet im.. W danych adresowych należy podać adres poczty studenckiej.. Ostateczny termin składania wniosków o powtarzanie modułów podawany jest każdorazowo przez dziekanat na stronie internetowej Wydziału oraz facebooku.. Moduł podań -instr-dla-studenta-krotka.. Wniosek o .Wnioski o powtarzanie przedmiotu/ przełożenie przedmiotu / wznowienie studiów · Student przesyła do pełnomocnika wypełniony i podpisany wniosek (skan) wraz z kartą przebiegu studiów.. Od otrzymania negatywnej oceny z pierwszego terminu do skreślenia listy studentów jeszcze daleka droga, ale finałem nie musi być utrata statusu studenta.wniosek o powtarzanie przedmiotu student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej.. Opłaty: tak.. Obowiązuje opłata za cały przedmiot, niezależne od zaliczenia poszczególnych jego rygorów.. karta-obiegowa.. 4.Wnioski studentów kierowane do prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joanny Wójcik o zwolnienie z opłaty za studia niestacjonarne, opłaty za powtarzanie przedmiotu (przedmiotów) muszą zostać zaopiniowane przez odpowiedniego prodziekana.Skreślenie z listy studentów, egzamin poprawkowy, warunek, powtarzanie roku, powtarzanie przedmiotu - o co chodzi?. Wniosek o przedłużenie sesji doc. 6.. Jest to szczególnie ważne, gdyż przed rozpoczęciem powtarzanych zajęć musisz uzgodnić z prowadzącym sposób ich rozliczenia.alior bank sa pln 41 2490 4600 5727 1204. kod swift (bic): albpplpw (dla transakcji dewizowych) eur pl97 2490 4600 7410 1054 usd pl86 2490 4530 1988 5668Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.. Kwestionariusz osobowy.. Wniosek o przepisanie na inne zajęcia.. Wniosek o urlop doc. 11.. Karta zaliczeniowa - ERASMUS.. DOC. Pobierz DOC. Wniosek o indywidualną organizację studiów załącznik 1. : +48 61 , +48 61 , fax: +48 61 , e-mail: Na innym kierunku zaliczyłem/am przedmiot o takiej samej nazwie i liczbie godzin.. 6: W sprawach, o którychmowa w ust.. wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie ostatniego roku studiów w zw. z COVID-19.Wniosek o powtarzanie przedmiotu złóż przed rozpoczęciem lub najpóźniej na początku semestru, w którym powtarzany przedmiot będzie realizowany..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt