Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru sanepid kraków

Pobierz

(miejscowość, data)Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 3 do rozporządzenia) Wzór wniosku o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Załącznik 4 do rozporządzenia) Wzór wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej .wniosek o dokonanie granicznej kontroli substancji pomagajacej w przetwarzaniu.doc (59.5 KiB) wniosek o dokonanie zmian w rejestrze.doc (68.0 KiB) wniosek o wpis zakladu do rejestru.doc (72.0 KiB) wniosek o wykreslenie zakladu z rejestru.doc (66.0 KiB) wniosek o zatwierdzenie i wpis zakladu do rejestru.doc (64.5 KiB)W przypadku podpisywania wniosku przez inne osoby konieczne jest dołączenie, (poprzez zakładkę załączniki) pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu w zakresie niezbędnym do dokonania wpisu do rejestru, zmian w rejestrze lub wykreślenia z rejestru podmiotów leczniczych.Wzory wniosków: Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru Wniosek o wpis zakładu do rejestru Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi .Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w przypadku całkowicie nowych obiektów jak i obiektów .kilka zakładów produkujących różne rodzaje żywności, należy wymienić je dla każdego zakładu we wniosku lub dodatkowo w formie załączników do wniosku..

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prosimy o wydrukowanie tych dokumentów na jednej kartce; Ankieta - Legionella; Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.. Rodzaj i zakres prowadzonej działalno ści, zgodnie z Polsk ą Klasyfikacj ą Działalno ści (PKD), okre ślonej w Krajowym Rejestrze S ądowym (KRS) lub Ewidencji Działalno ści Gospodarczej (EDG) 3)Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.. Producenci wina, którzy spełniają wymagania określone powyżej, a zatem niepodlegający zatwierdzeniu mogą starać się o uzyskanie wpisu, składając w powiatowym inspektoracie właściwym ze względu na miejsce produkcji, pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej .WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁAD ÓW PODLEGAJ ĄCYCH URZ ĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PA ŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ .. (miejscowość, data) Pa ństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie, ul. Piłsudskiego 36 56 - 100 WołówWNIOSEK.. WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie | Biuletyn Informacji Publicznej.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Dotyczy: nowy obiekt poszerzenie działalności *zaznaczyć właściwe Kraków, 17-01-2018 r. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne..

Wniosek o wpisie zakładu do rejestru zakładów podległych urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na wniosku najlepiej dopisać swój numer telefonu- to ułatwi urzędnikowi kontakt w celu umówienia się na wizytę.Wniosek o wpis do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładów i o wpis do rejestru zakładów lub o dokonanie zmian w rejestrze zakładów zawiera: WNIOSEK.. Zakończenie działalności.wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów (należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)3)WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI.. graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.. Produkujesz lub handlujesz żywnością z tzw. automatów - złóż wniosek do państwowego inspektora sanitarnego (powiatowego lub granicznego* - w zależności od siedziby twojego zakładu).wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów (należy wymienić odrębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem)2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG)3)Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawiera: 1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacjiZałączniki do wniosku5) 1..

31-752wnosi o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów ..... (nale ży wymieni ć odr ębnie nazwy i siedziby wszystkich zakładów objętych wnioskiem) 2) ..... .....

WZÓR.. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Objaśnienia: 1) Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej.. Kraków, 17-01-2018 r. (miejscowość, data) Państwowy Powiatowy Inspektor.. WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW .Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok/szczątków.. 3 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o .Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej możecie pobrać w sanepidzie oraz ze stron Internetowych Państwowych Inspekcji Sanitarnych - tutaj macie przykładową stronę.Usługę można zrealizować w: powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.. 2O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ .. REGON: 000655008, tel.. O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.. Sanitarny w Krakowie.. O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ.. materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością - nowe wymagania; Druki i formularze; Organizacja wypoczynku sezonowego dzieci i młodzieży ( w tym obozy pod namiotami )14 dni przed rozpoczęciem działalności powinniśmy złożyć w Inspekcji Sanitarnej w swoim powiecie Wniosek o wpis i zatwierdzenie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej..

W przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numerWzory wniosków o wpis do rejestru zakładów podlegajacych urzędowej kontroli organów PIS i o zatwierdzenie zakładu.

W przypadku obiektów lub urządzeń ruchomych (np. przyczepy .W zamieszczonych poniżej załącznikach znajdują się wnioski do pobrania: 1.. O ZATWIERDZENIE ZAKŁADU I O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ .. wnosi o zatwierdzenie oraz wpis do rejestru zakładów .. ul. Jana Kazimierza 6, e-mail: , centrala telefoniczna: (+48) 18 26 63 165. dotyczy obiektów dla których nie jest wymagane zatwierdzenie, tj.: prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich; dotyczy produkcji sprzedaży płodów rolnych - warzyw (np. ziemniaków)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż podmioty działające na rynku spożywczym, które chcą rozpocząć działalności żywieniowo-żywnościowej w zakresie produkcji domowej, składają wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według wzorów określonych odpowiednio na podstawie art. 67 ust.. 3.wniosek o zatwierdzenie zakŁadu i o wpis do rejestru zakŁadÓw podlegajĄcych urzĘdowej kontroli organÓw paŃstwowej inspekcji sanitarnej WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJĄCYCH URZĘDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJWNIOSEK.. graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.. (+48 33) 823 37 66, fax (+48 33) 823 35 11, strona internetowa: , e-mail: .. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt