Wniosek o stypendium szkolne online

Pobierz

3.Uprawnionym do złożenia wniosku jest rodzic lub opiekun prawny ucznia.. Każda gmina posiada własny wniosek, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS czy posiada wniosek do pobrania.do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodówWniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierowaćdo dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st.Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) 1.. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2020 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.. 1 ustawy o systemie oświaty określa kryteria przyznawania stypendium szkolnego, dlatego informacje podawane w niniejszym wniosku są niezbędne dla dokonania oceny, czy stypendium może być przyznane - bez nich nie jest możliwe rozpatrzenie wniosku.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1.. 3 i ust.. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn..

zm.) składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 stypendium szkolnego dla: Lp.

Miejsce złożenia dokumentówWniosek SU o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów (załącznik nr 4), Lista szkół, które nie wytypowały kandydata do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 wraz z uzasadnieniem dyrektorów tych szkół o przyczynach braku kandydata (załącznik nr 5), Oświadczenie (załącznik nr 6).Pobierz wniosek o stypendium szkolne (socjalne) Co to jest socjalne stypendium szkolne?. Każda gmina posiada własny wniosek, dlatego skorzystaj z wyszukiwarki i zapytaj bezpośrednio w instytucji lub sprawdź na stronie internetowej swojego MOPS/GOPS czy posiada wniosek do pobrania.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: UCZNIOWIE DO 17 WRZEŚNIA, SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA Zgodnie z art. 90b ust.. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.. (wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) Wnioskodawca..

l r y r y a 1 ' a] a PLHMVFRZR ü ulica kod pocztowy ...Pobierz wniosek o stypendium szkolne (socjalne) Co to jest socjalne stypendium szkolne?

Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe) rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia pełnoletni uczeń dyrektor szkoły Imię i nazwisko: PESEL: Adres zamieszkania: Nr telefonu lub adres email (podanie danych dobrowolne):wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniÓw zamieszkaŁych na terenie gminy kolbuszowa czĘŚĆ a: dane osobowe ucznia imiĘ nazwisko data urodzenia (dd-mm-rrrr) - - pesel imiĘ i nazwisko ojca imiĘ i nazwisko matki czĘŚĆ b: adres zamieszkania ucznia miejscowoŚĆ kod pocztowy — poczta ulica nr domu nr lokaluWniosek o stypendium szkolne (socjalne) Nie ma jednego obowiązującego dokumentu.. Prosimy pamiętać, że: pracownik GOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy; podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wniosek należy skierować do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza kolegium) Wnioskodawca.. Termin i miejsce składania wniosków:Termin i miejsce składania wniosków: a) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego: - w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin - w szkole, do której uczęszcza uczeń; - w pozostałych przypadkach w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć załączniki takie same, jak w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne, oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia .2.Przykładowy wniosek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu..

Wnioski będą przyjmowane do 15 września.przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu - art. 90n ust.

Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, opiekun prawny, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) miejscowość ulica/nr kod pocztowy miejscowość ulica/nr kod pocztowy Adres zamieszkania ucznia *1 W której klasie uczeń pobiera naukę Adres stałegoWniosek o przyznanie stypendium szkolnego.. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież .STYPENDIUM SZKOLNE -NOWE WNIOSKI NA ROK 2020/2021.. 4.Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia uzasadniające złożenie wniosku o przyznanie stypendium wskazane w § 5.Pobierz wniosek o stypendium szkolne (socjalne) Nie ma jednego obowiązującego dokumentu.. podanie danych ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) jest dobrowolne, jednak art. 90d ust.. ), WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ i razem z kompletem dokumentów potwierdzających dochód NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (najlepiej w zaklejonej kopercie!. Dane o uczniu.. To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją.. Wnioskodawca.. Dane o uczniu.. Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu.- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można złożyć w siedzibie GOPS do dnia 15 września..

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć: rodzice, opiekunowie prawni uczniów, pełnoletni uczniowie, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

Dane o uczniu.. Dane o szkole.Wniosek o nadanie numeru PESEL ROZMIAR: 126.05 KB , RODZAJ: PDF dowód osobistyJuż 2 września Gdańskie Centrum Świadczeń rozpocznie nabór wniosków o stypendium szkolne.. To świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją.. lub spięte dokumenty tak, żeby się nie odczepiły!. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją będą mogli otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska oraz spełniający określone kryterium dochodowe.. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież .Na rok szkolny 2020/2021 WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE należy POBRAĆ ze strony internetowej (poniżej!. Dane o szkole. '. Stypendium szkolne Wniosek trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której uczeń mieszka (nie w szkole, jak w poprzednich latach).9) przy rozpatrywaniu wniosku o stypendium szkolne nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust.. Nazwisko i imię ucznia Miejsce zamieszkania PESEL Imiona rodziców Nazwa szkoły, adres, klasawypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (wniosek dostępny poniżej), zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Dane uzasadniające przyznanie stypendium szkolnego.WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. zm.) pomoc materialna przysługuje: o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r.. Dane o szkole.. )WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Imię i nazwisko ucznia/słuchacza: PESEL ucznia/słuchacza: Data i miejsce urodzenia ucznia/słuchacza: Imię i nazwisko ojca ucznia/słuchacza: Imię i nazwisko matki ucznia/słuchacza: Adres zameldowania ucznia/słuchacza: Adres faktycznego zamieszkania ucznia/słuchacza:Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz pomocy materialnej, złóż do 15 września wniosek o stypendium szkolne w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkasz.. Dane o uczniu.. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunówWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Na podstawie art. 90n ust.. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt