Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego doc

Pobierz

* wskazać właściwe.. Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii ……….. nr ……….………………….. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.*.. W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać: drogą telefoniczną.. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczam, że .. * obywatelstwo polskie zgodnie z art. 6 ust.. Przykładowe oświadczenie: "Oświadczam, że korzystam z pełni praw publicznych i nie byłem/am karany/a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.. …………….…….……….Oświadczenie Dokumenty można składać do 15 listopada.Głogowska 25c, ul. Oleska 127, ul. Zielonogórska 3. oświadczenie.. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub .OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii …….. nr …………………….. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto,Pliki do pobrania.. Do wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego należy dołączyć oryginał dowodu zapłaty (lub wygenerowany elektronicznie dokument potwierdzający dokonanie przelewu) opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Katowicach PKO BP S.A.:..

o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty; II.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. z 1997 r.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a także o korzystaniu z pełni praw publicznych to jeden z dokumentów, które wymagane są zwykle w procesie rekrutacji do zawodów o szczególnym poziomie odpowiedzialności, a więc np. do: służb mundurowych - policja, straż graniczna (również jako pracownik cywilny) itp.,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. …….…………………, dnia ……………….. miejscowość.. praw publicznych.pdf ( 26 KB ) Oświadczenie dot.. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznychwydanym przez ………………………………………………………………………..

……………..……..……….Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

podpis kandydataOŚWIADCZENIE.. Ja, niżej podpisana/y ………….………….……………….……, legitymująca/y się dowodem osobistym/paszportem nr …….………………….oświadczam, że: - posiadam obywatelstwo polskie, - korzystam z pełni praw publicznych, - nie byłam/em skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego występujesz wtedy, gdy: I.. Oświadczam, że .. * obywatelstwo polskie zgodnie z art. 6 ust.. OŚWIADCZENIE.. imię i nazwisko.. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. OŚWIADCZENIE Subject: oświadczenie Author: Ewidencja DIA Last modified by: Małgorzata Sadowniczyk Created Date: 7/16/2020 3:36:00 PM Company: DIA Other titles: OŚWIADCZENIE .oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. czytelny podpis kandydata.. pocztą tradycyjną.. (własnoręczny podpis) Title.. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 925).O Ś W I A D C Z E N I .. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. (miejscowość, data)(podpis) Title.. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub..

pocztą e-mail na adres: .Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

( nazwa organu wydającego dowód ) oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. naboru.pdf ( 27 KB ) Oświadczenie dot.. "Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161 z późn.. fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam.. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.oŚwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.*Oświadczenia.. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (podpis) Oświadczenie .. o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. * ………….….….…….OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników Ja, niżej podpisany/podpisana.oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. Posiadam obywatelstwo polskie.. postępowania sprawdzającego.pdf ( 28 KB ) Oświadczenie dot.. 1 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (podpis) Oświadczenie .. OŚWIADCZENIE Subject: oświadczenie Author: Ewidencja DIA Last modified by: Małgorzata Sadowniczyk Created Date: 7/16/2020 2:32:00 PM Company: DIA Other titles: OŚWIADCZENIE .Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" - Dz.U..

Oświadczenie o niekaralności.pdf ( 28 KB ) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.pdf ( 26 KB ) Oświadczenie dot.

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie.. OŚWIADCZENIE.. dla opłat dokonywanych w Polsce - numer konta 52 2672 1111,oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. Posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z Twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny .Fakt ten należy potwierdzić składając oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. czytelny podpis kandydata * wskazać właściweOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii (miejscowość i data)OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. OŚWIADCZENIE.. o świadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że jestem obywatelem polskim.. z pełni praw publicznych.. Title.oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. (własnoręczny podpis) Title: OŚWIADCZENIE Subject: oświadczenie Author: pup Last modified by: pup Created Date: 12/4/2015 8:22:00 AM Company: pup Other titles: OŚWIADCZENIE .OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. (własnor ęczny podpis) Title: gfrg Author: Monika.Brzezinska Created Date: 4/11/2017 2:27:45 PM .Opłaty.. czytelny podpis..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt