Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Pobierz

Podstawa prawna - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; - ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.Wzór nr.1 - oświadczenie osoby fizycznej zamierzającej uczestniczyć w przetargu ograniczonym (*.docx) Wzór nr.2 - oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych i osobistym prowadzeniu gospodarstwa (*.docx) Wzór nr.3 - oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych (*.docx)Zaświadczenie potwierdzające fakt posiadania/istnienia indywidualnego gospodarstwa rolnego [zał.. * Oświadczam, że powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą i świadomy(a) jestem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto składając zeznanie mająceOŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO (art. 7 ust.. Wniosek, oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, decyzja o naliczeniu podatku rolnego, dokument stwierdzający posiadanie .Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, może być natomiast oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat, również poświadczone przez ten sam organ.Art.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn..

Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2 ha.

Opłaty: Opłata uzależniona jest od celu dla jakiego wydawane jest zaświadczenie.. Dokumenty można złożyć.Dokumenty i formularze do pobrania .. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO PONIŻEJ 2 ha JA NIŻEJ PODPISANY/A (IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO): ZAMIESZKAŁY/A (ADRES ZAMIESZKANIA - ULICA, NR DOMU/NR MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ):gospodarstwie rolnym poinformuję właściwą jednostkę KRUS w ciągu 14 dni od zaistnienia tego faktu.. Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2019 - dokument archiwalny dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - dokument archiwalny dodatkowa 3 strona wniosku - tabela nr VIII Oświadczenie o sposobie wykorzystywania działek rolnych - dokument archiwalnyOŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO (dotyczy gruntów własnych i dzierżawionych ) (art. 7 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r ..

7 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (ustrój rol. )

W związku ze zmianą brzmienia art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.. W związku z tym umowa dzierżawy nie musi mieć formy aktu notarialnego, natomiast dla celów ubezpieczenia społecznego rolników powinna mieć formę pisemną.Znaleziono 81 interesujących stron dla frazy wniosek o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego w serwisie Money.pl.. (uchylony) 4.. INFORMACJA.. Wnioskodawca: .. (imię i nazwisko lub nazwa firmy)wydanie zaŚwiadczenia o posiadaniu gospodarstwa, wielkoŚci uŻytkÓw rolnych; wydanie zaŚwiadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajĄce stan zalegŁoŚci; wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĘdowego wykorzystywanego do produkcji rolnejWymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego Wymagana opłata Bez opłat Miejsce złożenia dokumentów Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (parter, w holu) lub Wydział Geodezji i Kartografii (p. nr 5], określające jego położenie i powierzchnię lub akt własności ziemi/akt notarialny (do wglądu) ..

Załącznik do wniosku: Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie.

1 w związku z art. 6 ust.. zm.) O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁADZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO .. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo.. Wniosek do: Starosta Grudziądzki ul. Małomłyńska 1 86-300 Grudziądz 2. zm.)Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu Księgi Wieczystej na gospodarstwo rolne; 6.. -na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r.Powierzchnia gospodarstwa rolnego, kwalifikująca do zaliczenia lat pracy w gospodarstwie: od 28.11.1964 r. do 22.12.1971 r - 0,2 ha, od 23.12.1971 r. do 30.06.1989 r. - 0,5 ha; od 01.07.1989 r. - 1,0 ha _____ Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym - pobierz.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO 1.. Dowody osobisteOŚWIADCZENIE O POSIADANIU LUB NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO .. *posiadałem/łam gospodarstwo rolne wyłącznie w gminie wskazanej w załączonym zaświadczeniu lub nakazie płatniczym..

Wzór podania o wydanie zaświadczenia o prowadzeniu wspólnie z współmałżonkiem gospodarstwa rolnego.

posiadaczem gospodarstwa rolnego / pracuję w gospodarstwie rolnym współmałżonka / jestem domownikiem w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznymOŚWIADCZENIE O POSIADANIU KWALIFIKACJI ROLNICZYCH (Oświadczenie to wraz z kopią odpowiednich dokumentów składa osoba, która prowadzi gospodarstwo prze.pdf OŚWIADCZENIE ROLNIKA INDYWIDUALNEGO O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTW.pdfOŚWIADCZENIE O NIEPOSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Ja, Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oświadczam, iż ja oraz żaden z członków mojej rodziny nie posiadał (nie użytkował) w 20… r. (wpisać rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki) gospodarstwa rolnego.. Oświadczenia majątkowe; Język migowy; Nieodpłatna pomoc prawna;Zaświadczenie potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego wydane przez Urząd Gminy na jej własnym formularzu lub na formularzu ARR, którego wzór został wprowadzony "Zarządzeniem nr 90/2003 Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2003 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy wniosków o przyznanie indywidualnej .WYCOFANA Karta usług Nr 65 - POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO.. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn.. (uchylony) 3.. Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie *niewłaściwe skreślić .1 Wymagane dokumenty: Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.. zm.) ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W DANEJ GMINIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO (art. 7 .Umową dzierżawy właściciel gospodarstwa rolnego nie wyzbywa się własności gospodarstwa rolnego, tylko oddaje posiadanie gospodarstwa drugiej osobie na określony czas.. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikiem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt