Decyzja zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wzór

Pobierz

Na tle wydawanych przez gminny uchwał wypowiedział się m.in. Naczelny Sąd Administracyjny wskazując, iż jeżeli cel jest wytyczony przez ustawę wprost, a podmiot realizujący tę właśnie ustawę wykonuje w jej .Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć : 5.WYMAGANE DOKUMENTY: 1) "Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych", którego podaje wzór niżej zawierający dane i informacje określone ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.. PYTANIE SEKRETARZA MIASTA: Spółka z o.o. poinformowała urząd pismem, że jest następcą prawnym firmy prowadzonej przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza), posiadającą zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie naszej gminy.Uchwała Nr LIV/384/2018 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 lipca 2018r.. Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy DG 1 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc, złożonego w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia t.j..

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 3.

: (0-22) 5320-320, 5320-325 e-mail: na sprzedaż lub wydanie decyzji zezwolenie na sprzedaż alkoholu ; wzór wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ; Decyzja administracyjna.. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.. Wynika to wprost z art. 18 ust.. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wielkość pliku: 9.75 KBOpłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości: 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, lub poza miejscem sprzedaży; zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzja o odmowie wydania zezwolenia na .. "Przeniesienie" zezwolenia na alkohol FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU - SAS 8 / 2011. dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca .Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".Zmiana rodzaju działalności polega na 1): rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych, rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, rezygnacji .WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH: Elbląg, ..

Procedura wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

adres zamieszkania (firmy) PREZYDENT MIASTA.. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:Wypełnij wniosek: PDF , DOC. Dołącz dokument potwierdzający prawo do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, decyzję sanitarną, zgodę właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, tj. dokumenty, na podstawie których zmarły przedsiębiorca otrzymał zezwolenie.Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż konkretnego rodzaj alkoholu, to możesz ubiegać się o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż tego samego rodzaju alkoholu podczas imprezy czy pikniku.. ze zmianami) oraz kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz. U. Nr 98,poz.1071 z 2000 roku ze zmianami) 2) Załączniki do wniosku: - znaczek skarbowy za 5 zł, - mapka sytuacyjna punktu .dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późń.. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2018r..

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych : 4.

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (wzór oświadczenia w plikach do .. wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541, 1669, 2136 .wydziaŁ dziaŁalnoŚci gospodarczej i zezwoleŃ (wdg) informuje, Że zgodnie z uchwaŁĄ rady m.st. warszawy nr xliv/1369/2021 z 18 lutego 2021, przedsiĘbiorcy korzystajĄcy z zezwoleŃ na sprzedaŻ napojÓw alkoholowych przeznaczonych do spoŻycia w miejscu sprzedaŻy (gastronomia), ktÓrzy do 31 stycznia 2021 wnieŚli jednorazowo opŁatĘ za korzystanie z zezwoleŃ w roku 2021, otrzymajĄ .Poprawnie wypełniony wniosek o wygaszenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierający następujące dane: oznaczenie rodzaju zezwolenia, które przedsiębiorca zamierza wygasić (A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, B- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa, C- powyżej 18% zawartości alkoholu);Wzór wniosku o wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wielkość pliku: 13.5 KB.. Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu): do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);Wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w związku z likwidacją punktu..

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Wniosek do pobrania.

(uchylony) 2.na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa fax: (0-22) 836-81-66; tel.. Wymagane dokumenty: Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.. Podstawa prawna: - art. 18 ust.. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę .Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży .. Opłaty: za wydanie decyzji - 10 zł1.. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych : 2. zm.).Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. 12 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".. ELBLĄGA.. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim opłata ustalana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży .. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest: 1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kamieniec,Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.. Opłaty.. Zezwolenie na sprzedaż lub Zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu) Wniosek do pobrania.. Opłata, w w/w wysokości dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt