Poświadczenie za zgodność z oryginałem bez oryginału

Pobierz

3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a także Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.. Sąd bez potwierdzenia za zgodność i bez okazania oryginału da wiare adwokatowi a potem bedzie wyrokował na podstawie jakiejś kserokopii przedłozonej przez nieuczciwego adwokata dając jemu wiarę ze względu na .W kancelarii notarialnej wykonana zostaje kserokopia oryginału dokumentu, następnie notariusz umieszcza na niej odpowiednią wzmiankę stwierdzającą zgodność z oryginałem i składa podpis oraz pieczęć.. Tak więc samo poświadczenie odpisu za zgodność z oryginałem zmienia jego charakter w sposób zasadniczy.Sposób sporządzania przez radcę prawnego poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, określony w art. 6 ust.. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Ministra Skarbu.Poświadczenie za zgodność z oryginałem jest oświadczeniem wiedzy, które wskazuje, iż składającemu je podmiotowi znany jest oryginał dokumentu w takim stopniu, że może poświadczyć, że przedłożona kopia jest z nim tożsama, tym samym dokumentem tym nie musi dysponować.. Uchwała z dnia 19 maja 2004 r., III CZP 21/04.. Nie ma problemu z użyciem innych sformułowań niż "za zgodność z oryginałem", byle było zrozumiałe co jest Twoją intencją.W związku z tym, że nie ma szczególnej regulacji instytucji poświadczania za zgodność z oryginałem, tak jak np. dla zachowania formy pisemnej, możesz zastrzec, że poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być opatrzone pieczęcią w celu identyfikacji podpisu osoby.Odpis bez poświadczenia jest po prostu kserokopią, która nie może zostać uznana za dowód z dokumentu, zaś obecnie pojawią się rozbieżne stanowiska co do tego, czy może być traktowana jako inny środek dowodowy..

Natomiast poświadczania za zgodność z oryginałem kopii każdego .

Sygn.. Jeżeli oryginalny dokument zawiera cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie .Poświadczenie kopii przebiega bardzo prosto.. Jest jednak pewien warunek.. Zatem dyrektor jest zobowiązany poświadczyć kopie za zgodność z oryginałem na prośbę rodzica zgodnie z zapisami ustawy.. Poświadczenie za zgodność z oryginałem może nastąpić tylko wówczas, gdy strona dysponuje oryginałem, który może okazać celem poświadczenia, lecz z innych względów nie chce składać go do akt sprawy (np. z uwagi na wagę i znaczenie oryginału dokumentu).Wykluczone jest bowiem poświadczenie jakiegokolwiek dokumentu bez zapoznania się z nim.. Nie trzeba zatem kserować oryginału.Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2005/7-8/118.. Rozwiązanie ma na celu odciążenie strony postępowania administracyjnego od ponoszenia dodatkowych kosztów.Takim oświadczeniem będzie umieszczone na kserokopii i zaopatrzone podpisem poświadczenie zgodności kserokopii z oryginałem.. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).2.Poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez radcę lub adwokata Najlepszym rozwiązaniem byłoby zatem ustanowienie pełnomocnika w osobie adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, który poświadczyłby kopie za zgodność z oryginałem (oczywiście najpierw musiałby udać się do urzędu i zobaczyć oryginały .Teza: Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów Dokonanie przez radcę prawnego poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów bez uprzedniego zapoznania się z oryginałami stanowi naruszenie art. 6 ust..

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć jego odpis.

§ 2 1 .Poświadczenie za zgodność z oryginałem może nastąpić tylko wówczas, gdy strona dysponuje oryginałem, który może okazać celem poświadczenia, lecz z innych względów nie chce składać go do akt sprawy (np. z uwagi na wagę i znaczenie oryginału dokumentu).Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.. W przypadku takiego poświadczenia opłata też jest ustalona - wynosi ona maksymalnie 6 zł od jednej strony dokumentu.Jedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Za osoby uprawnione do .. Takie poświadczenie ma charakter dokumentu urzędowego.Zaproponowano w niej wprowadzenie do art. 76a KPA nowego przepisu, zgodnie z którym upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczać będzie zgodność odpisu dokumentu z oryginałem..

Przy czym radca ten potwierdził za zgodność jedynie odpis tych umów.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia.Zgodnie z art. 129 § 2 k.p.c. zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Obowiązek przedłożenia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu - a nie kopii - pełnomocnictwa należy uznać za spełniony, jeżeli występujący w sprawie profesjonalny pełnomocnik odzwierciedli treść udzielonego mu pełnomocnictwa.. Data wydania: 2004-05-19.. To niekwestionowany standard.. Taksa notarialna w takim przypadku nie może wynosić więcej niż 6 złotych od każdej strony dokumentu.Poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu może nastąpić tylko w dwóch przypadkach: Jeżeli poświadcza kopię dokumentu podmiot, który go wystawił, albo gdy - zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - dalej k.p.c. odpis dokumentu został poświadczony za zgodność z .Poświadczenie musi być czytelne,- weryfikowalne co do osoby pracownika, który poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonał, zawierać datę i miejsce, a także na żądanie strony godzinę dokonania czynności potwierdzenia (nowelizacja wprost określiła wymogi prawidłowego potwierdzania dokumentów).Warto wiedzieć, że złożenie do akt sądowych odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem jest w dużej mierze zrównane w skutkach ze złożeniem oryginału dokumentu..

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis, jeżeli jego.

Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika .Wystarczy ,że nieuczciwy adwokat złozy kopię uznana przez Sąd za zgodna bez okazania oryginału .Swobodna ocena dowodów .. z 2010 r., Nr 10, poz. 65 ze zm.), ma zastosowanie również do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa (art. 89 § 1 k.p.c.).§ 2.. Ustawa jest aktem prawnym wyższego rzędu.. Podstawa prawna:1.. Wizyta u notariusza niesie jednak za sobą koszty, które są ustalone w przepisach.. akt WO-28/16 ORZECZENIENajbezpieczniejsza forma to poświadczenie każdej strony kopii przez umieszczenie na niej formuły "za zgodność z oryginałem" i jej podpisanie.. Zdecydowanie warto jest także zamiast przedstawiania oryginału instytucji oczekującej dokumentu, oddanie wyłącznie kopii z potwierdzeniem zgodności.Rozporządzenie nie jest sprzeczne z ustawą.. Sędzia SN Marek Sychowicz.. Dokument jest kserowany przez notariusza, a następnie opieczętowany podpisany przez niego wraz z informacją o jego zgodności z oryginałem.. Odpis bez poświadczenia jest po prostu kserokopią, która nie może zostać uznana za dowód z dokumentu.Strona, zamiast oryginału dokumentu, może złożyć jego odpis jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.. Upoważniony pracownik na żądanie strony i po okazaniu oryginału dokumentu wraz z odpisem poświadczy za zgodność.. Dopiero wtedy można uznać kserokopię za dokument prywatny świadczący o istnieniu oryginału o treści i formie w niej odwzorowanej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt