Sprawozdanie finansowe kghm

Pobierz

Ważne oszacowania i założenia; 4.. Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.. Zgodnie z kryterium finansowym F01 podręcznika licencyjnego PZPN Spółka udostępnia sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz całkowitą kwotę płatną agentom/pośrednikom transakcyjnym w ostatnim okresie sprawozdawczym.. Ogólne informacje o Grupie Kapitałowej Podmioty Grupy Kapitałowej ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dane interaktywnedane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w mln PLN: w mln PLN: w mln EUR: w mln EUR: I.. Podsumowanie 2019 roku.. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM .Sprawozdania Finansowe Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Skonsolidowane Zrównoważony Raport KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rokKGHM Polska Miedź S.A. Kalendarium 2011 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Ważne oszacowania i założenia; 4.. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - jednostki zależne; 5.. Wstęp do raportu.. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A..

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.

Struktura organizacyjna; Wykaz darowizn i sprawozdania; Informacje dla wnioskodawcy; Kontakt; Logo Fundacji KGHM Polska Miedź; Raporty i zasoby; Sponsoring; Kontakt CSR; Kariera.. Zysk na akcję za ostatnie 12 miesięcy (EPS TTM) dla spółki wynosi 12.37, stopa dywidendy to 0.83%, a Cena/Zysk to 14.58.. Raport roczny RR 2020.. Materiały do pobrania Pobierz PDF Raportu Zintegrowanego 2017 Pobierz .Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. , na które składają się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1 421 mln zł, 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych List Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego do Interesariuszy.. 1 pkt 3 Rozporządzeniaw sprawie informacji bieżących i okresowych) dla .Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020.. Informacje dotyczące segmentów działalnościSprawozdania finansowe Podsumowanie finansowe KGHM wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi Aktualna kapitalizacja rynkowa KGH wynosi 36.08B.. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Noty objaśniająceSprawozdania Finansowe Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Skonsolidowane Zrównoważony Raport KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rokZgodnie z przyjętą praktyką rynkową, Spółka monitoruje kapitał w Grupie Kapitałowej między innymi na podstawie wskaźników zaprezentowanych w poniższej tabeli, które zostały skalkulowane w oparciu o dane ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM za 2016 r.Kwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A..

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe pozycje raportów finansowych wraz z pozytywnymi i negatywnymi tendencjami zmian.raport_bieglego_rewidenta_jednostkowe.pdf.. Zgodnie z kryterium finansowym F01 podręcznika licencyjnego PZPN Spółka udostępnia sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz całkowitą kwotę płatną agentom/pośrednikom transakcyjnym w ostatnim .Sprawozdanie finansowe.. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka na giełdzie KGHM w świecie KGHM w liczbach GRUPA KAPITAŁOWA KGHM Polska Miedź S.A.Trwa uruchamianie aplikacjiKGHM Polska Miedź S.A.. Sprawozdanie skonsolidowana zawiera pełne podsumowanie danych finansowych wszystkich spółek w ramach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź.Sprawozdanie finansowe KGHM RR 2020.. Informacje ogólne; 2.. Skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. - jednostki zależne; 5. skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_PSr_2021.pdf.. 2.1 Podstawa sporządzenia; 2.2 Polityka rachunkowości; 3.. Informacje dotyczące segmentów działalnościRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego : skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_gk_kghm_PSr_2021.pdf: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A.Bilans spółki KGHM POLSKA MIEDŹ SA (KGH)..

Komentarz Zarządu; Sprawozdanie finansowe jednostkowe.

KGHM METRACO Spółka AkcyjnaSprawozdania finansowe z Monitora Polskiego B i KRS w formie elektronicznej.. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.. Informacje ogólne; 2.. Witamy w Raporcie Zintegrowanym.. Zawierają: bilans, rachunek wyników, cash flow (przepływy), zestawienie zmian w kapitale.. Wybrane dane do raportu jednostkowego; Sprawozdanie z sytuacji finansowej; Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; Sprawozdanie z całkowitych dochodów; Sprawozdanie z zysków lub strat; Opinia niezależnego biegłego rewidenta; Sprawozdanie finansowe skonsolidowaneSprawozdanie skonsolidowane.. Przychody z umów z klientami: 14 .Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_jednostkowe.xhtml; Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_jednostkowe.xhtml.xades; Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Sprawozdanie_finansowe_KGHM_RR_2020.xhtml; Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU Sprawozdanie_finansowe_KGHM_RR_2020.xhtml.xadesDane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości.. 17 mar 2021 00:00.Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat; Noty objaśniające..

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta.

(zgodnie z § 60 ust.. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO.. Kompetentni w branży; Praktyki uczniowskie; Dla studentówSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe KGHM Polska Miedź S.A. pdf 975 KB 19-08-2020Sprawozdania finansowe / Raport Zintegrowany KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2019 rok.. Kim jesteśmy.SPRAWOZDANIE FINANSOWE.. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.. Zawierają: bilans, rachunek wyników, cash flow (przepływy), zestawienie zmian w kapitale.. Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.. 2.1 Podstawa sporządzenia; 2.2 Polityka rachunkowości; 3.. Grupa KGHM i otoczenie.. Opinia niezależnego biegłego rewidenta; Sprawozdanie z sytuacji finansowej; Sprawozdanie z zysków lub strat; Sprawozdanie z całkowitych dochodów; Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; Sprawozdanie z przepływów pieniężnych; Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe; Dane interaktywneSprawozdania finansowe z Monitora Polskiego B i KRS w formie elektronicznej.. KGHM CUPRUM - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGRUPA KAPITAŁOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Polityka HR; Nasze wartości; Nasi pracownicy; Rozwój; Benefity; Nagrody i wyróżnienia; Dla uczniów .. Data następnego raportu dla KGHM to November 16, a prognoza to 6.00.Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 / Klub / KGHM Zagłębie Lubin.. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej; Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów; Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym; Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychKwartalna informacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt