Wfośigw protokół odbioru robót wykonawcy

Pobierz

Protokół odbioru montażu źródła ciepła jest wymagany dla wszystkich źródeł ciepła kwalifikowanych do dofinansowania.wg protokołu odbioru wykonanych.. Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem a.. Uwaga: Oryginały w/w dokumentów powinny być wystawione na wnioskodawcę i opisane przez beneficjenta "Dofinansowano ze środków umowy dotacji/pożyczki nr ….. Protokół z kontroli w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 6.PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDSIĘWZIĘCIA realizowanego w ramach Programu priorytetowego "Moja Woda .. że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę*, umową*, dokumentacją projektową*, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.. Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….Protokół odbioru robót.. z dnia .. w przedmiocie wykonania ……………………………………………………….pobierz: protokÓŁ odbioru robÓt wykonawcy Kopie prawidłowo opisanych faktur lub rachunków potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach realizacji przedsięwzięcia.. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym.. Załącznik nr 3 do Umowy.. Sprawdzenie ekipy remontowejprotokół odbioru robót z Wykonawcą 18 nr umowy o dofinansowanie dane inwestora/beneficjenta oraz adres realizacji przedsięwzięcia dane Wykonawcy termin wykonania i odbioru robót zakres wykonanych prac -zgodnie z załącznikiem do umowy Wzór protokołu -może być wzór Wykonawcy pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymaganePROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT ..

Wzór protokołu odbioru końcowego: 07.

Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe (w ramachZK:\GW'0\Moja Woda\dokumenty obowiązujące ostateczne\protokol_odbioru_koncowego wfos kce.doc Strona 1 z 1 Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach Programu priorytetowego pn.: "Moja Woda".. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10. sporządzony w ……………., dnia …………………….. Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz przez .Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony wykonawcy i Beneficjenta.Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem.. Dane Beneficjenta i Wykonawcy 1 robót: .. o dofinansowanie (data wpływu do WFOŚiGW), a tym samym potwierdza, iż: - do dnia złożenia wniosku nie dokonano zakupu ani zamówienia urządzeń (instalacji), których dotyczyZałącznik nr 1.. Protokoły z próby uruchomienia instalacji c.o. i c.w.u.. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.IV.. Protokół z próby uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 5.Protokół odbioru robót - jak go sporządzić..

Protokół odbioru zamontowania źródła ciepła 2.

Protokół odbioru robót wykonawcy : Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.I.. Informacje dotyczące Inwestora:4 Należy dołączyć Protokół odbioru robót wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem.. (próba na gorąco) 4.. Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie: 08.. Oświadczenie Wykonawcy: 1. .. - obowiązku wykonawcy przedłożenia oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem przepisów technicznych i sanitarnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia .również protokół odbioru prac sporządzony na wzorze udostępnionym przez wykonawcę, pod warunkiem, że zawiera wszystkie wymagane elementy i informacje.. Wzór oświadczenia Beneficjenta o pracach wykonanych we własnym zakresie : Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2020 do 31.10.2020 r.Strona 1 - informacje ogólne o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru..

... (czytelny podpis Wykonawcy robót, pieczątka)1.

Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.. Obligatoryjny w tym przypadku jest Protokół końcowy prac lub karty przekazania odpadów.. Oświadczenie Wykonawcy: 1.. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.. Odbiorca inwestycji wnosi/ nie wnosi zastrzeżeń do wykonanego zadania.. z dnia … w ramach programu Czyste Powietrze" .b) protokołem odbioru robót Wykonawcy sporządzonym na wzorze dostępnym na stronie Wojewódzkiego Funduszu i podpisanym przez wykonawcę i Beneficjenta; c) umową z wykonawcą (niezbędna w przypadku wskazania płatności na konto wykonawcy);Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy: 06.. Oświadczenie Wykonawcy: 1.. Protokół powinien zawierać następujące elementy: dane uczestników odbioru, datę odbioru, zakres prac, podlegających odbiorowi, ocenę techniczną zrealizowanych prac, wskazanie nieprawidłowości lub usterek, jeżeli takie zidentyfikowano, w przypadku stwierdzenia podczas odbioru konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac naprawczych- termin usunięcia usterek, dodatkowe ustalenia stron..

Protokół odbioru próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.

Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) 4.. W szczególności do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty: 1.. Protokół odbioru robót wykonawcy - sporządzony i czytelnie podpisany przez wykonawcę i Beneficjenta, a w przypadku wykonywania prac we własnym zakresie - przez Beneficjenta.. Należy określić, czy protokół dotyczy odbioru robót wykonanych przez zewnętrznego wykonawcę, wówczas zaznaczamy "wykonawcy odbioru robót", lub jeżeli wykonujemy we własnym zakresie zaznaczamy "wbudowania materiałów" (należy właściwe pole zaznaczyć "X").Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji.. Na podstawie umowy na wykonanie usług/ robót/ dostarczenie produktów z wykonawcą nr: …………………………….. z dnia ………………………….. Instrukcja do protokołu końcowego: 09. umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.. W przypadku, gdy prace były wykonywane przez: 1) Wykonawcę - podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę, 2) Beneficjenta - podpisany przez Beneficjenta.. r. w sprawie odbioru robót wykonanych przez ……………………………………………………………………………, na podstawie umowy nr …………………………….. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół.- załącznik nr 1 do instrukcji - wzór protokołu odbioru prac wykonawcy - załącznik nr 2 do instrukcji - wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) 5.. W przypadku wykonywania robót siłami własnymi eneficjenta obligatoryjna jest wizytacjaWykaz załączników (kopie protokołów odbioru)1: 1.. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT.. Uwaga: faktury i rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę .3.. 2.Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony wykonawcy i Beneficjenta.Oświadczenie Wykonawcy Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.. umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt