Podanie o zmianę formy studiów

Pobierz

ZGODA na przetwarzanie danych - losy absolwentów.. Podanie o możliwość odbywania studiów w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów4.. Podanie do Dziekana o zmianę kierunku studiów (po zaliczonym .WYSŁAĆ NA ADRES - Wniosek o udostępnienie danych osobowych.. zmiany formy studiów .. 5-6 Regulaminu student może ubiegać się o zmianę formy studiów ze stacjonarnej na niestacjonarną z niestacjonarnej na stacjonarną w ramach jednego wydziału lub na inny wydział uczelni, jeśli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z programu studiów kierunku podstawowego.. Oświadczenie autora pracy dyplomowej [docx, 14.26 kB] Rejestracja pracy dyplomowej [docx, 13.00 kB] Streszczenie pracy dyplomowej [docx, 12.73 kB] Wniosek - przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .Podanie o zmianę formy studiów Wydział: Administracji Forma studiów: stacjonarny / niestacjonarny* Kierunek: Administracja/ Kryminologia* .. Podanie do Dziekana o zmianę formy studiów (po zaliczonym pierwszym roku studiów)3.. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej2.. Wniosek o wydanie LEGITYMACJI-INSTRUKTORA-TRENERA 2020.doc: Download : 018.. Podanie o przepisanie oceny lektorat 2020.doc: Download : 020.. Student składa w dziekanacie wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę formy016.. .Działając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie § 17 ust..

Do kogo się zwrócić o zmianę formy studiów?

Opłaty: brak opłat.. Decyzję w sprawie zmiany formy studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności dotychczasowe wyniki .WNIOSEK.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę formy studiów w ramach mojego kierunku na _____ roku w roku akademickim 20_____/20____.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana w terminie 14 dni od datyDziałając na podstawie Regulaminu Studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie § 17 ust.. Student Uniwersytetu może ubiegać się o zmianę formy studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie.. Podanie o przeniesienie do innej grupy 2020.doc: Download : 019.. Student w uzasadnionych przypadkach jednorazowo może ubiegać się o zmianę formy studiów.. Podania złożone w terminach niezgodnych z wyżej wymienionymi regulacjami nie będą rozpatrywane.Przeniesienie się z innej uczelni, zmiana Wydziału lub kierunku studiów w ramach AGH na ostatni semestr studiów nie jest dopuszczalne.. 3 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zmianę formy studiów.. Działając na podstawie Regulaminu studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie § 22 ust.. Wymagane dokumenty: podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na studia stacjonarne, bądź niestacjonarne, zaświadczenie o średniej (do uzyskania w dziekanacie).. 4.Title: Microsoft Word - podanie o zmianę formy studiow na stacjonarne-niestacjonarne - Dziekan.doc Author: Ola Created Date: 12/4/2019 1:17:31 PMZgoda dziekana ds. studiów opuszczanych (jeżeli dotyczy) _____ (data i podpis dziekana) Decyzja Prodziekana na kierunku przyjmującym: Działając na podstawie Regulaminu studiów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie § 22 ust..

o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów.

1 Regulaminu Studiów Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi od decyzji dziekana służy Panu/Pani odwołanie do Rektora.. zeUprzejmie informujemy, że w systemie USOS dostępne są dla studentów następujące podania:1.. Data Pieczęć i podpisPodanie o zmianę formy studiów Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Forma studiów: stacjonarny / niestacjonarny* Kierunek _____ Nr albumu _____ Stopień: pierwszy / drugi* Studia: rok 1 / 2 / 3* grupa szkoleniowa _____ Student: osoba cywilna / funkcjonariusz MSWiA ze skierowaniem* PESEL .Przykładowy wniosek dot.. Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie na studiach w UG.Na podstawie § 51 Regulaminu studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernikaw Toruniu § 51 .. WNIOSEK o zwolnienie z opłat za studia.. WNIOSEK studenta o zwrot opłat za studia.. Podanie o przeniesienie do innej grupy lektorat 2020.doc: Download : 021 .podanie o OTS - do 14 dni od rozpoczęcia semestru; podanie o kontynuację OTS - do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej; podanie o zmianę formy studiów - nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.. W tym przypadku powyższe zasady stosuje się odpowiednio.Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę kierunku studiów/zmianę formy studiów [docx, 23.08 kB] Wnioski związane z pracą dyplomową..

Podanie o zmianę formy studiów 2020.doc: Download : 017.

2 wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na zmianę formy studiów.. Proszę o przeniesienie mnie z kierunku: (kierunek studiów, nazwa wydziału - przy zmianie wydziału) (poziom*, forma studiów**, rok, semestr) na : (kierunek studiów, nazwa wydziału - przy zmianie wydziału) (poziom*, forma studiów**, rok, semestr) Prośbę swą motywuję ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt