Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia

Pobierz

4/ wniosek składa się w USC, w którym został sporządzony akt podlegający sprostowaniuWniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia może złożyć: osoba, której akt dotyczy; rodzice małoletniego dziecka; osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji aktu urodzenia innej osoby; Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.Uzupełnienie aktów stanu cywilnego Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego: zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby; zaświadczenie o stanie cywilnym; Akty stanu cywilnego/Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego /Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnegoWniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika usc, który go sporządził.. Uzupełnienia aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu można dokonać na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych prowadzonych dla tego aktu, zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego lub archiwalnego aktu stanu .Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w akcie.WNIOSEK o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Na podstawie art. 37 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, prosz ę o uzupełnienie aktu urodzenia*, mał żeństwa*, zgonu* dotycz ącego .Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa..

Wniosek o uzupełnienie aktu zgonu.

Wniosek o transkrypcję aktu urodzeniaPodanie o sprostowanie i uzupełnienie polskiego aktu urodzenia powstałego w wyniku umiejscowienia (w załączeniu).. Jeżeli odpis z aktu urodzenia, o który się staramy, dotyczy wnioskującego, jego współmałżonka lub rodzeństwa albo wstępnych i zstępnych, do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.Numer telefonu: 58 626-26-26. .. imię, nazwisko i nazwisko rodowe osoby, której akt dotyczy sporządzonego w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………….. Podanie o odtworzenie aktu stanu cywilnegowniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym lub do pobrania poniżej), oryginał zagranicznego aktu urodzenia dziecka, zawierający imiona i nazwiska rodziców, tłumaczenie zagranicznego aktu urodzenia, którego zgodność zostanie potwierdzona przez konsula lub tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula,uprawnieni do złożenia wniosku - proszę o zaznaczenie: • osoba, której akt dotyczy/przedstawiciel ustawowy • osoba, która wykaże interes prawny (*) - Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy..

Wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa.

Podstawą uzupełnienia jest akt urodzenia/małżeństwa sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w .. na nazwisko i imię:Wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wnoszę o sprostowanie / uzupełnienie treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu dot.. zm.) wnoszę o uzupełnienie aktu urodzenia: Numer aktu urodzenia, nazwa USC UZUPEŁNIENIU PODLEGAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE DANE: (właściwe zaznaczyć: X) Nazwisko rodowe ojca Data urodzenia ojcaSposób załatwienia sprawy: Z wnioskiem o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za odpis zupełny aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu.Wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia.. Akt uzupełnia się na podstawie dowodu z dokumentów, jakimi są wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego: 1. akt urodzenia uzupełnia się na podstawie aktu małżeństwa rodziców dziecka;o zamiarze uzupełnienia aktu lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu urodzenia.. z 2016 r., L 119, poz. 1) Burmistrz Międzychodu informuje, iż: 1.na podstawie tego samego dokumentu uzupełnione - wnioskuję także o ich uzupełnienie..

wniosek o uzupeŁnienie sprostowanie aktu urodzenia.

E-mail: .. .nr .Podstawą uzupełnienia jest akt urodzenia/małżeństwa sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w .. na nazwisko i imięKonsul nie pośredniczy w przyjmowaniu wniosków o uzupełnienie i sprostowanie treści aktu stanu cywilnego — chyba, że wnioski są składane wraz z wnioskiem o transkrypcję.. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy- dowód osobisty lub paszport.. wniosek o uzupeŁnienie sprostowanie aktu urodzenia.. Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, może zostać uzupełniony.Wydziału Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego, w przypadku aktów sporządzonych w latach ubiegłych.. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu.. 262 pobrań.. wejść .Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy, może być uzupełniony na wniosek zainteresowanej osoby.. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE AKTU URODZENIA Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741, z późn.. Adres zamieszkania współmałżonka/osoby, której akt dotyczy* (niewłaściwe skreślić) Opłata: Opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku uzupełnienia dokonanego na wniosek - 39,00 zł.m) sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego, n) realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 39 zł za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu uzupełnienia.Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego..

- wniosek o uzupełnienie.

Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził dany akt.. Uzupełnieniu podlega akt, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.Numer aktu urodzenia Nazwa USC Zostałam/em poinformowany o konieczności powiadomienia przez Urząd Stanu Cywilnego w Kwilczu współmałżonka/osoby, której akt dotyczy o zamiarze uzupełnienia aktu lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu urodzenia.. Na podstawie tego podania, sprostowane i uzupełnione zostaną: polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż), nazwy miejscowości urodzenia zamiast kraju oraz inne dane osobowe rodziców (drugie imię .Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego może wystąpić osoba uprawniona tj.: osoba, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy, osoba mająca w tym interes prawny, prokurator.. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, można złożyć również do .Wniosek o odpis aktu urodzenia Jakie dokumenty należy przygotować?. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. - jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.. Wymagane dokumenty: - dokument tożsamości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt