Wniosek o ustalenie kapitału początkowego jak wypełnić

Pobierz

Program stworzony przez Podatnik S.A., z siedzibą w Ślęzy, przy ul. Tulipanowej 2, NIP: .- wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1).. W tym celu należy udać się do najbliższego oddziału ZUS i złożyć tam wypełniony i podpisany druk ZUS Kp-1.Jak wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz, numer sprawy kapitału początkowego jest jedną z danych identyfikacyjnych, której wpisanie we wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego ułatwia .Co należy wypełnić.. Prześle ją na adres podany we wniosku.2.. WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ 1.. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej ZUS, we wniosku o przeliczenie emerytury świadczeniobiorcy powinni wskazać: pesel, podstawowe dane oraz dowód, kto składa wniosek.Kapitał początkowy obliczany jest także ubezpieczonemu urodzonemu przed 1949 r., jeżeli spełnia następujące warunki: zgłosi wniosek o emeryturę po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2008 r. i wystąpi o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad, osiągnął powszechny wiek emerytalny, ma okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna (z zastrzeżeniem, iż okresy nieskładkowe mogą być uwzględnione w wymiarze .Opis dokumentu: Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (ZUS KP-1) rozpatruje i wydaje decyzję w sprawie jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia..

Wnoszę o ustalenie kapitału początkowego.

Jeśli natomiast nie mamy ustalonego kapitału początkowego musimy dołączyć dokumenty potwierdzające nasze okresy składkowe i nieskładkowe oraz zaświadczenia o zarobkach.ZUS rozpatrzy wniosek i wyda decyzję o ustaleniu kapitału początkowego.. Podajemy tu m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i do korespondencji - wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6).Niezbędne jest zatem złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeniem Społecznych o ustalenie wartości wysokości kapitału początkowego, jeśli nie chce się mieć zaniżonych świadczeń emerytalnych.. Jak wypełnić druk ZUS EKP - wniosek o naliczenie kapitału początkowego?. Do wniosku o ustalenie kapitału począt-kowego ubezpieczony załącza wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6), a jeżeli posiada okresy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii załącza wypełniony formularz E 207 PL.Wniosek o ustalenie kapitału początkowego jest dokumentem składanym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

), należy złożyć wniosek w sprawie kapitału początkowego - ZUS EKP.

Wnioskując o ustalenie kapitału początkowego lub o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, konieczne jest wypełnienie stosownej dokumentacji.. Kwestionariusz ten wypełnia wnioskodawca.Musisz zatem złożyć w swoim oddziale ZUS następujące dokumenty: wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1), wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp - 6), świadectwa pracy, zaświadczenia i inne dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe,Wypełnij online druk ZUS EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego - wersja papierowa Druk - ZUS EKP - 30 dni za darmo - sprawdź!. Kliknij "Utwórz dokument".. Obok druków ERP-6, E 207 PL oraz dokumentów, na których podstawie obliczany jest staż pracy (umowy, legitymacje .Wnioskując o ustalenie kapitału początkowego lub o ponowne przeliczenie kapitału początkowego, konieczne jest wypełnienie stosownej dokumentacji.. Rozliczenie PIT Jak wypełnić PIT-37 online Do kiedy PIT 2020 Jak zapłacić niedopłatę podatku Ulga na dziecko 2020 PIT Online za 2020.. Obok druków ERP-6, E 207 PL oraz dokumentów, na których podstawie obliczany jest staż pracy (umowy, legitymacje, świadectwa itd.. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub ustnie do protokołu.2..

Jak go wypełnić?

Osoby, którym ZUS wyliczy kapitał początkowy, nie muszą ponownie przekazywać przy składaniu wniosku o emeryturę dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe sprzed 1999 r. oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia, złożonych w postępowaniu o ustalenie .Jeśli mamy ustalony kapitał, nie musimy już składać żadnych dokumentów dodatkowych do wniosku.. Wniosek należy złożyć najpóźniej równocześnie z wnioskiem o przyznanie emerytury.Wniosek o ustalenie kapitału początkowego powinieneś złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania, a jeśli nie mieszkasz w Polsce - w jednostce ZUS .3 II.. Prawo do rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez co najmniej piętnaście pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.Wniosek o ustalenie kapitału początkowego: Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego: Wniosek o ustalenie zaliczki alimentacyjnej: Wniosek o ustanowienie kuratora celem ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich sprawWniosek o ustalenie kapitału początkowego podpisuje osoba zainteresowana lub pełnomocnik..

Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna na wniosek ubezpieczonego.

Wnioskodawca wypełnia: wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1), kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6).. Do wniosku o ustalenie kapitału począ t-kowego ubezpieczony załącza wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (formularz ZUS Rp-6), a jeżeli posiada okresy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Szwajcarii załącza wypełniony formularz E 207 PL.Jak wypełnić wniosek o przeliczenie emerytury?. Do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego proszę przyjąć przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne: (patrz Informacja punkty 10-15) (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r., tj. od .Niewiele czasu zostało już na złożenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego.. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUSWniosek do ZUS o ponowne obliczenie kapitału początkowego można składać w związku ze zmianą przepisów, a także dlatego, że uzyskało się nowe dokumenty, które wpływają na długość okresów składkowych (lub nieskładkowych) albo na samą wielkość podstawy wymiaru.. Dodaj załączniki.Do wniosku o emeryturę lub rentę, ustalenie kapitału początkowego konieczne jest dołączenie kwestionariusza dotyczącego okresów składkowych i nieskładkowych.. Twoje dane identyfikacyjne i adresowe, które znajdują się w bazie ZUS, wczytają się automatycznie.. fillup - formalności wypełnione deklaracje, umowy i wzory pism, które wypełnisz onlineRekompensatę w postaci podwyższenia kapitału początkowego dla tych osób wprowadziła ustawa z grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.. Jednostka ZUS właściwa według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia .- wniosku o ustalenie kapitału początkowego - formularz ZUS Kp-1, .. Podpowiadamy, co wpisać w kolejnych sekcjach:Jakich dokumentów potrzebujemy od Ciebie do ustalenia kapitału początkowego Gdzie znaleźć dokumentację ze zlikwidowanych zakładów pracy Jak możesz udokumentować okresy składkowe i nieskładkoweWniosek o kapitał początkowy - pobierz ze strony lub zaloguj się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE), by złożyć wniosek elektronicznie.. Postępowanie o ustalenie kapitału początkowego ZUS wszczyna na wniosek ubezpieczonego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt