Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego

Pobierz

Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że zostałem (-łam) pouczona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 §1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia.IV.Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że zostałem (-łam) pouczona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 §1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia.oświadczam, że na stan majątkowy *) członków gospodarstwa domowego składają się: I.. 1, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 w związku z artykułem 233 § 1 Kodeksu Karnego.V.. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589); - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.);Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:.....

- gospodarstwo rolne - rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny: .Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowegooświadczam, że na stan majątkowy*)członków gospodarstwa domowego składają się: I.. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: .Stan na dzień: 19/11/2020: Kategoria dokumentu: Lokalowe: Tytuł dokumentu: Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: Opis: Dz.U.. Data aktu: 26/04/2013: Data ogłoszenia: 22/05/2013: Data wejścia w życie: 22/06/2013okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. Nieruchomości: - mieszkanie - powierzchnia (m2), tytuł prawny: - dom - powierzchnia (m2), tytuł prawny: - gospodarstwo rolne - rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: I.. Nieruchomości: 2 - mieszkanie - powierzchnia (m), tytuł prawny:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM ..

Sąd, do którego jest składane oświadczenieUpoważniony przez organ, o którym mowa w ust.

DANE WNIOSKODAWCY C.1.. Sąd, do którego jest składane oświadczenieRozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczona(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §6 w zw. z art.233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia.Podczas wywiadu pracownik, o którym mowa w § 4, może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. W zakładzie pracy, w którym pracownicy pozostają w związkach pozamałżeńskich, zwykle stosuje się ocenę sytuacji socjalnej poprzez ustalenie dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzór kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu..

2013, poz. 589 (załącznik 3) Liczba stron: 2 Format pliku:OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Ja ... oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: I.

Nieruchomości: .. Miejscowość i data PodpisNa podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu, uchylającego Dz.U .OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ / NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A.. DANE IDENTYFIKACYJNE 5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.. Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.oświadczam, że na stan majątkowy*) członków gospodarstwa domowego składają się: I..

ORGAN PODATKOWY 4.Naczelnik UrzęduSkarbowego, do któregoadresowane jest oświadczenie B. PODMIOT (właściwe zakreślić) prowadzący działalność nieprowadzący działalności C.

(data i podpis osoby/ osób składających oświadczenie) .Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w zw. z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego oświadczenia.okoliczności o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, sąd, odrzucając wniosek, skazuje na grzywnę w wysokości do 2000 złotych (art. 111 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn.. Nieruchomości: - mieszkanie - 2powierzchnia (m ), tytuł prawny:WZÓR OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM Ja Jan Kowalski ur. 25.09.1960 r. (imię i nazwisko) oświadczam, że na stan majątkowy */ członków gospodarstwa domowego składają się :oświadczam, że na stan majątkowy *) członków gospodarstwa domowego składają się: I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt