Arkusz obserwacyjny wzór

Pobierz

Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Imię i nazwisko.ARKUSZ OBSERWACYJNY DO BADANIA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W KLASACH I-IV Arkusz obserwacyjny skierowany jest dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, a przeznaczony jest do badania dzieci w wieku 7 - 10 lat (klasy I- IV), u których występuje podejrzenie nieśmiałości.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej powyżejKwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka - poziom zmysłowy Reklamy Podczas zajęć indywidualnych, bądź w małych grupach, w gabinecie terapeutycznym lub na zajęciach rewalidacyjnych w małych grupach prowadzonych przez wielu specjalistów - logopedę, terapeutę, pedagoga, specjalnego, rehabilitanta) jest możliwe dostosowanie zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju dziecka.ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI przeznaczony głównie dla uczniów klas I- VIII Arkusz przewidziany jest jako narzędzie współpracy nauczyciela z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji .Przykład arkusza obserwacji..

Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.

Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Cel: data obserwacji: przedmiot: klasa: imię i nazwisko nauczyciela: typ obserwacji: oceniająca.. Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.1) jakie dane zawierają arkusze obserwacyjne (wzór Nr 1)?. Data ustalenia obserwacji .. Nauczyciel- wychowawca wypełnia arkusz tylko w stosunku do uczniów, którzy wykazują niepokojące objawy i którzy powinni być .Arkusz wywiadu z osobą z niepełnosprawnością, rodzicem/opiekunem/otoczeniem osoby z niepełnosprawnością I. INRORMACJE O UCZESTNIKU, OSOBIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Imię i nazwisko uczestnika Data urodzenia.. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x) Poziom bardzo wysokiPoziom zadowalającyPoziom .Arkusz obserwacji lekcji.. Kategoria: Realizacja i monitorowanie podstawy programowej.ARKUSZ OBSERWACYJNY 5 latka Author: JD Created Date: 11/5/2007 7:54:04 PM .Karta obserwacji rozwoju dziecka..

Arkusz obserwacyjny dziecka na 1 ...Arkusz obserwacji 4 latki .doc.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Weronika Trzcińska.. Arkusz obserwacji.. Wiek - poziom kształcenia …………………………………………………………….. 2 Rozwój umysłowy Dziecko: nazywa przedmioty z otoczenia i przedstawione na rysunku dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach (schematycznych) z zainteresowaniem ogląda książeczki słucha utworów literackich opowiadanychArkusz obserwacyjny zachowań dziecka w przedszkolu po wstępnym okresie adaptacji.. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z rodzicami.. CELE PROGRAMU AUTORSKIEGO "ADAPTACJA DZIECKA DO WARUNKÓW ŻYCIA W PRZEDSZKOLU .. tzw. " ALL in One" - drukujecie 1 arkusz na 3 lata pobytu dziecka w placówce.. Przedszkole Nr 81.. 2) co jest cechą wspólną dla wszystkich zaobserwowanych stereo- gramów oraz 3) oo nam daje tzw. zasada IV?. Placówka ……………………………………………………………………………….. zachowania się dziecka.. Proponuje się tu stosowanie określeń: bez zastrzeżeń, z drobnymi usterkami, prawidłowe, warte naśladowania, itp. temat zajęć: metoda prowadzenia zajęć: 1.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych..

Dokument zawiera wzór arkusz obserwacji oraz przykładowy - wypełniony arkusz.

Na każdym arkuszu obserwacyjnym znajdują się dane z 4-ch ko­ *) według oceny autora metody: "Wykorzystanie autografu Wild A8 do przepro­Arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-letniego.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Data publikacji: 1 września 2017 r. Dyrektor szkoły obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej .ARKUSZ OBSERWACYJNY FUNKCJONOWANIA UCZNIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH Author: mgr Łukasz Merle Created Date: 8/29/2012 7:19:41 PM .Wzór arkusza obserwacji oceniającej.. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. ARKUSZ OBSERWACYJNY.. 0,6 MB.Arkusz obserwacyjny rozwoju dziecka 4-letniego Imię i nazwisko dziecka: Data urodzenia: Rok szkolny: Daty obserwacji: I. obserwacja początkowa (IX-X ) II.. obserwacja półroczna ( I-II ) III.. Ocena dokonywana b ędzie punktowo według poniższej skali.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Badacz po wnikliwej obserwacji dziecka odpowiada na poniższe pytania i przy każdym z nich stawia znak X w odpowiednim polu, w zależności od stopnia intensywności występowania danego zachowania.Wzór arkusza obserwacji oceniającej..

Przedstawia operacyjne cele zajęć.Arkusz obserwacyjny Uczestnika projektu pn.: "Stawiam na siebie!

Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.. Termin realizacji obserwacji .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Arkusz obserwacji.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. Bardziej szczegółowo.Arkusz obserwacyjny ucznia do zebrania podstawowych informacji o poziomie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka Prezentowany arkusz obserwacyjny umożliwia nauczycielom sprawniejsze rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia z zaburzeniami rozwoju [.. ]Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych.. obserwacja końcowa ( V-VI) Wskaźniki obserwacji Obserwacja początkowa Obserwacja półroczna Obserwacja końcowa Tak Cza-sami Nie Tak Cza-samiROZUMIENIE ZE SŁUCHU Dziecko rozumie: I II III IV V VI 1) polecenia w języku angielskim 2) ogólny sens opowiadanych historyjekARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Chłopiec z zespołem Aspergera.. Arkusz obserwacji lekcjiArkusz do monitorowania wdrażania pp: Arkusz frekwencji uczniów: Arkusz kontroli dokumentacji dydaktycznej: Arkusz miesięcznej analizy wyników w nauce klasy: Arkusz monitorowania podstawy programowej: Arkusz obserwacyjny dziecka w czasie lekcji: Arkusz realizacji obowiązku szkolnego: Arkusz samoanalizy pracy dydaktyczno - wychowawczejPoniżej znajdują się dwie wersje arkuszy obserwacji: na jeden rok (bardziej szczegółowy)- w tej wersji drukujecie co roku nowy arkusz i wkładacie w koszulkę dla każdego dziecka, a następnie wpinacie ją do segregatora.. Celem obserwacji jest monitorowanie realizacji podstawy programowej.. Podaje temat zajęć.. Scenariusze spotkań adaptacyjnych w grupie dzieci 3 - letnich, 4, 5 - letnich, 6 - letnich.. ", realizowanego w 2012 roku, wypełniany przez osob ę prowadz ącą warsztaty z zakresu savoir-vivre'u.. Warunki obserwacji ……………………………………………………………….. Arkusz obserwacji zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt