Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli ipet

Pobierz

Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.0 Protokol z posiedzenia zespolu[1].doc • protokół z posiedzenia zespołu.. W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje Dyrektor Zespołu Szkół.. 8) Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z ustaleniami zespołu zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin.Wymogi stawiane przed protokołem to: szczegółowość, ścisłość, przejrzystość i wierność w relacjonowaniu faktów, wszystkich bądź wybranych zgodnie z ich ważnością (dlatego dobrze jest prowadzić notatki w trakcie protokołowanego spotkania, czasem wymagane jest uzgodnienie poszczególnych punktów z autorami wystąpień).rodziców poprzez spotkania z rodzicami uczniów objętych dodatkową pomocą, proponowanie rodzicom kontaktów ze specjalistami.. Spotkanie w dniu 12.03.2013 r.-zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną wydawnictw: WSiP, Nowa Era, Juka; Prezentacje ofert przygotowane zostały przez przedstawicieli w/w wydawnictw.. z dnia 14 grudnia 2015r.. PPP Author: Gucio i Cezar Created Date: 2/18/2018 11:41:53 AM .W spotkaniach Zespołu opracowującego IPET mogą uczestniczyć na wniosek dyrektora przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, na wniosek rodziców: lekarz, psycholog, logopeda, inny specjalista..

Podpisy członków zespołu: Title: Zał.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu nieobecność usprawiedliwiły.7) ze spotkania zespołu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu (załącznik nr 9).. Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań Roberta.. Oznacza to, że na spotkanie można zabrać ze sobą terapeutę czy rehabilitanta dziecka.Okazano sprawozdania ze spotkaó zespoku nauczycjeli uczqcych (tworzenie i modyfikacja IPET - u oraz monitoring i Analiza Okazanych dokumentów wskazuje, Že od 9 wrzeénia 2014 r do 31 marca 2016 spotkaó takich by 22, 6) Dzialania wspierajqce rodziców wskazane w IPET£ie sq okreálone w sposób oqólnyZałącznik nr 4 - Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Dokumentacja obowiązująca w klasach ogólnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1.Spotkania zespołu 1..

Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych.

Warto więc razem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z początkiem roku szkolnego złożyć w szkole pisemny wniosek o spotkanie w sprawie IPET• Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole • 7 Obowiązek powiadamiania rodziców o terminie spotkań zespołu oraz prawo rodziców do uczestniczenia w spotkaniach zespołu będzie waŜną przesłanką do ustalania harmonogramu pracy zespołu.zał.. Doskonalenie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Pedagog, psycholog, wychowawcy klas.. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.. Organizowanie spotkań z rodzicami, konsultacje indywidualne z rodzicami.. Opracowany IPET wychowawca klasy przekazuje do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły ciągu 3 dni w celu zatwierdzenia form pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar .wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu , o którym mowa w pkt.4, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej (załącznik nr 2) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzinDyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel..

Spotkanie w dniu 16.05 ...Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu jest obowiązkiem każdego nauczyciela.

Diagnozowanie , konsultowanieDokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń zespołu, wypracowane materiały, raporty z przeprowadzonych badań, itp.).. 5 razy w ciągu roku szkolnego.. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW .. w bieżącej pracy nauczycieli pomoc psychologiczno - pedagogiczna będzie udzielana na lekcjach zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni .. Zmiany w regulaminie wprowadzane są przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA.. 1a Protokół ze spotk.. Załącznik nr 5 - Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka.Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011Protokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną Typ placówki: przedszkole Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogicznaKlasyczny protokół spotkania.. nr 5.zespołu klasowego, w teczce muszą znaleźć się protokoły ze spotkań zespołu wychowawczego klasy, pod protokołem umieścić należy podpisy wszystkich obecnych na spotkaniu.. Spotkania Zespołu Nauczycieli Post ępy w realizacji postawionych zada ń były szczegółowo dyskutowane podczas spotka ń Zespołu Nauczycieli.. 2 razy, max.. Ważnym elementem sprzyjającym dobrej współpracy w ramach zespołu jest akceptowanie podejmowanych przez nauczycieli działań, wywiązywanie się ze wszystkich wspólnie ustalonych zadań.Witam, w kolejnej zakładce zamieszczono protokół drugiego spotkania zespołu przedmiotowego, w zakładce "STRONY WWW ZPSRW" dodano link przekierowujący na stronę serwisu informacyjnego, (nie odpowiadamy za częste przerwy w funkcjonowaniu serwisu) pozdrawiam :) Violetta Budzyńska,spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Pa ństwa syna/córki ..

Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o spotkaniu zespołu.

będą mogli w spotkaniu uczestniczy ć, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na pi śmie na adres domowy.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO .. 14 grudnia 2015r.. Załącznik nr 6 - Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny.. wykaz uczniÓw obiĘtych pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r. - opracowanie wniosków wynikających z raportu po ewaluacji zewnętrznej; 2.. Podpisy członków zespołu: Podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia:Należy pamiętać, że prawo umożliwia także uczestnictwo w spotkaniach Zespołu specjalist ów: lekarza, pedagoga, psychologa, logopedy - zaproszonych przez rodziców.. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Oświęcim.ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH 1 Priorytet III Wysoka jako ść systemu o światy Działanie 3.3 Poprawa jako ści kształcenia Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja tre ści i metod kształcenia - projekty systemowe PODNIESIENIE EFEKTYWNO ŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI .zalece ń innych nauczycieli jest nie tylko wyrazem dbało ści o poziom prowadzonych zaj ęć, lecz stanowi tak że wyraz wzajemnego zaufania i szacunku panuj ącego pomi ędzy Nauczycielami.. Postanowienia końcowe .. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.spotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 4) ustala terminy spotkań klasowego zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 5) zespół spotyka się min.. nr 4. karta ucznia objĘtego pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt