Protokół z zebrania zespołu do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej

Pobierz

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Uwagi 1.. 2) zaplanowano inne sposoby i formy pomocy (metody pracy, zasady, pomoceefektywnie w składzie od 3 do 6 osób.. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonywać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor .Po każdym spotkaniu zespół pisał protokół z zebrania, a po każdym okresie dokonywał podsumowania i oceniał uzyskane efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Z POSIEDZENIA.. Zespół powołany przez p. dyrektor Annę Frej - Lusznię opracował zasady kształcenia na odległość wg porządku podanego w zarządzeniu nr 10/2019/2020 z dnia 20 marca 2020 r.pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem 10) dwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 10) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.PROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej W dniu .r.. w Przedszkolu Publicznym nr .odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej .. 5 razy w ciągu roku szkolnego.. Zespół, o którym mowa w punkcie 4, w terminie 30 dni od złożenia w Szkole .w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, pedagog, psycholog..

do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Organizacja pracy zespołu Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/18 S. Miera 04.09.2017 2.. 1, przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał.Protokół z posiedzenia zespołu do spraw realizacji kształcenia na odległość w dniu 23.03.. PROTOKÓŁ.. Członkami zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą być 3: • wychowawca klasy i co najmniej jeden nauczyciel uczący w klasie, • wychowawca świetlicy szkolnej, jeŜeli dziecko uczęszcza do świetlicy,Protokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną .. Obowiązkowa dokumentacja ucznia, któremu jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole, określona została w rozporządzeniach MEN.. Zespołu.. Spotkanie.. Tadeusza Kościuszki w Turowie informuje o organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnymDelegatura w Siedlcach • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j.. złonkowie zespołu mają obowiązek uczestnictwa w jego obradach.. W razie nieobecności .. Protokół z zebrania sporz ądza przewodnicz ący lub sekreatrz zespołu najpó źniej w terminie 7 dni od posiedzenia zespołu..

Protokół podpisuj ą wszyscy członkowie zespołu.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 ze zm.) zmiany w r. 2017 i 2019procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole szkÓŁ spoŻywczych i hotelarskich w radomiu rok szkolny 2018/2019.. Informacja dla rodziców o ustalonych formach rewalidacji i pomocy psychologiczno - pedagogicznej VI.. Planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 1) w bieżącej pracy nauczycieli z uczniem 2) zaplanowano inne sposoby i formy pracy z uczniem (metody pracy, zasady, pomoce dydaktyczne, zewnętrzna organizacja nauczania, warunki sprawdzania i oceniania wiedzy) ułatwiające uczniowi/uczennicy uczenie się i funkcjonowanie w szkole:0 Protokol z posiedzenia zespolu[1].doc • protokół z posiedzenia zespołu.. 2 razy, max.. Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Strona główna / Dokumenty / Archiwalne dokumenty / Protokół z posiedzenia zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych• powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej .. termin zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom do 30 września danego roku ..

Protokół z posiedzenia zespołu.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU Author: Asus Last modified by: KB Created Date: 2/6/2018 6:50:00 PM Other titles: PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU .2.. Koordynator, po zebraniu wszystkich dokumentów, robi z nich jeden zbiorczy.. Decyzja dyrektora szkoły o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej Wzór opinii szkoły o uczniu kierowanej do sądu Karta indywidualnych potrzeb .3.. Zadania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej: Lp.. ZESPOŁU .. Zawiadomienie o spotkaniu zespołu.. 3, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia, o której mowa w § 27 ust.. Z Eduradą możesz sprawdzić, czy żadnego dokumentu nie brakuje.. W protokole zebrania zespołu odnotowuje si ę porz ądek posiedzenia, syntetycznie opisujeDokumentowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1.. Planowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 1) w bie żącej pracy nauczycieli pomoc psychologiczno - pedagogiczna będzie udzielana na lekcjach zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej..

Protokół spotkania Plan pracy zespołu 2. nr 1. wniosek o objĘcie ucznia pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ.

Przypomnienie zasad i form pracy zespołu, sposobu dokumentowania pracy oraz sposobów komunikacji z nauczycielami, rodzicami, uczniami.Plan Pracy Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego L.p.. Dyskusja Przewodniczący, członkowie zespołuŚledź na bieżąco zmiany związane z reformą pomocy pedagogiczno-psychologicznej.. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia zostali pisemnie poinformowani o terminie spotkania Zespołu PPP - uczestniczyli/ nie uczestniczyli w spotkaniu.. Podczas spotkania przedstawiono dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwościW przypadku, o którym mowa w § 28 ust.. Podczas zebrania dokonano wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, analizy Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego oraz oceniono efektywność udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.spotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 4) ustala terminy spotkań klasowego zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 5) zespół spotyka się min.. Celem spotkania było ustalenie dzałań monitorujących czy treści realizowane w przedszkolu są zgodne z podstawą programową oraz czy placówka podejmuje skuteczne .9. nr 2. protokÓŁ ze spotkania nauczycieli i specjalistÓw w sprawie zaplanowania pomocy psychologiczno .SPRAWOZDANIE Z PRACY ZESPOŁU DS. POMOCY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWOWYCHOWAWACZYCH W JAROSŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Pomoc pedagogiczna w ZPO-W organizowana była na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznychDwa razy do roku: do końca grudnia i do 15 kwietnia, zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka wraz z oceną efektywności udzielanej pomocy (załącznik nr 7) i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.Załącznik nr 3 - Protokół z posiedzenia zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. W dniu odbyło się posiedzenie Zespołu dla dziecka/ uczniaSpotkanie organizacyjne zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas II-III gimnazjum.. Nie później niż do 30 maja 6) zobowiązuje nauczycieli uczących w klasie do przygotowania krótkiego pisemnegoi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020, poz. 1280) Dyrektor Szkoły Podstawowej im.. Czytaj więcej ».Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021 Przewodnicząca Barbara Szymczak skład zespołu Marta Koc Agnieszka Schulz Ashvika Agnieszka Ahuja Alina Groth Kalina Siwczyńska - Citko Plan pracy (kursywą propozycja osoby odpowiedzialnej, ale wykonawcą może być każda z .Kwalifikowanie uczniów do form pomocy psychologiczno - pedagogicznej oferowanej przez .. zespołu według rozpatrywanej sprawy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt